eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(09/16/19) На Факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету відбулося офіційне вручення студентських квитків студентам першого курсу

Сьогодні на Факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету відбулося офіційне вручення студентських квитків студентам першого курсу. Декан факультету Юрій Волошин виступив з урочистим привітанням, наголосивши на важливості здобуття статусу ...
Читати далі...

(09/09/19) До Факультету міжнародних відносин НАУ надійшла подяка директора Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради

До Факультету міжнародних відносин НАУ надійшла подяка директора Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» студентці спеціальності 293 «Міжнародне право» Христині Василишин ...
Читати далі...

(09/03/19) Студенти Факультету міжнародних відносин відвідали Вищу кваліфікаційну комісію суддів України

Студенти Факультету міжнародних відносин відвідали Вищу кваліфікаційну комісію суддів України У рамках ознайомчої практики, з метою вдосконалення отриманих під час навчання, знать та навичок, подальшого успішного використання їх у подальшій практичній діяльності, ...
Читати далі...

(09/03/19) Факультет вітає своїх першокурсників!

Факультет вітає своїх першокурсників! Студенти Факультету міжнародних відносин взяли участь у посвяті в першокурсники, організованої Національним авіаційним університетом на базі Національного музею авіації України. У ході заходу була проведена екскурсія музеєм під...
Читати далі...

(08/08/19) Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи

Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи Указом Президента України №584/2019 від 7 серпня 2019 року з метою сприяння подальшому розвитку правової системи України на ос...
Читати далі...

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

13 квітня 2016 року

Організатор: кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин НАУ

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної, постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (VІІ), яка відбудеться 13 квітня 2016 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Сучасні тенденції розвитку світового господарства.
 2. Євро інтеграційна стратегія України.
 3. Інноваційно-інвестиційні процеси та трансфер технологій у сучасному світі.
 4. Проблеми людського розвитку та ефективності використання людського потенціалу в умовах глобалізації.
 5. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі.
 6. Розвиток освіти як чинник формування  інтелектуального капіталу.
 7. Проблеми зайнятості і формування ринків праці у глобальному середовищі.
 8. Проблеми регіонального розвитку: національний та міжнародний вимір.
 9. Проблеми сталого розвитку і природокористування у глобальній економіці.
 10. Проблеми міжнародної міграції трудових ресурсів.

Конференція відбудеться за адресою:

Україна, м. Київ, пр. Відрадний 4, НАУ, Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, корпус 7, ауд.7.102 (зал засідання вченої ради)

Тел.: (044) 406-73-65

Реєстрація учасників:   9.30 – 10.00

Початок роботи конференції: 10.00

За підсумками роботи конференції планується видання збірника наукових матеріалів – тез доповідей.

Приймаються до друку авторські матеріали обсягом до 3 сторінок А4 (210*297 мм), набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль (розмір) 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх сторін по 1,5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- УДК, ініціали і прізвище автора(-ів), назва організації, де працює автор(и), студентам – вказати наукового керівника (вирівнювання по правому краю);

- назва тез - великими літерами (вирівнювання по центру);

- основний зміст тез;

- список використаних джерел  (обов’язково).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

Вартість друку тез  – 120   грн.

Тези надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Контактний телефон: 093-918-83-16 – Ричка Марина Анатоліївна


Текст Тез доповіді має бути ретельно відредагований, оскільки матеріали конференції будуть опубліковані без додаткового редагування.

За зміст тексту та достовірність наведених даних несуть відповідальність берпосерендньо автори і наукові керівники (студентів та аспірантів).


Сподіваємось на Вашу участь у конференції!

Для очної участі у роботі конференції просимо Вас заздалегідь повідомити тему Вашої доповіді представникам оргкомітету тел.: (044) 406-73-65.


З повагою, оргкомітет.INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
«NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES
IN GLOBAL ENVIRONMENT»

13 April 2016

Organizer: Department of International Economic Relations and Business
Institute of International Relations NAU

DEAR COLLEAGUES!

We are pleased to invite you to participate in work of the annual, permanent International Scientific-Practical Conference (VII), which will take place on the 13th of April, 2016.

Topics of the Conference:

 1. Actual tendencies in the development of the world economy.
 2. Euro integration strategy of Ukraine.
 3. Innovative-investment processes and transfer of technologies in the modern world.
 4. The problems of human development and effectiveness of human potential in the context of globalization.
 5. The problems of competitiveness  in the world.
 6. Development of education as factor in forming  of intellectual capital.
 7. The problems of employment and forming of labour market in a global market.
 8. The problems of regional development: national and international dimension.
 9. The problems of sustainable development and environmental management in the global economy.
 10. The problems of international migration of labour resources.

The Conference will take place at:

Ukraine, Kyiv, Vidradnyi Ave 4, NAU, Institute of International Relations, Department of International Economic Relations and Business, building 7, lecture hall 7.102 (hall of the Academic Council)

Telephone: (044) 406-73-65, (044) 406-73-56

Registration of participants:   9.30 – 10.00

Start of the Conference: 10.00

Following the results of the conference collection of theses will be published.

Author`s materials are accepted for publishing up to 3 pages A4 (210*297 mm), typed in a text editor Microsoft Word as a file with the extension *doc. Font – Times New Roman Cyr, size of font 12 pt , 1,5 line spacing, margins – 1,5 cm. Abstracts rubrication must contain the following information:

-UDC, name of the author(s), organization`s name of the authors place of employment, students must indicate scientific adviser (right-alignment);

-Thesis name – capital letters (centered-alignment);

-The main text;

-Bibliography (necessarily);

Filename must contain the name of author (first coauthor).

The price for publishing thesis – 120 hrn.

Theses must be sent to the e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Contact telephone: 093-918-83-16 – Rychka Marina Anatoliivna


THE Text of THESIS should be carefully edited, BECAUSE the material will be published without ADDITIONAL editing.

THE AUTHORS AND SCIENTIFIC ADVISERS (OF STUDENTS AND OF POSTGRADUATED STUDENTS) ARE REsponsibLE FOR THE CONTENT OF THESES AND RELIABILITY OF THE GIVEN DATA.


We look forward for your participation in the conference!

In the case of personal presentation on the conference, please, inform us the topic of your thesis, telephone: (044) 406-73-65, (044) 406-73-56.


ORGANIZational committee of CONFERENCE

Head of the organizational committee:

Sidenko S.V., Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of International Economic Relations and Business.

Members of organizational committee:

Bila S.A., Doctor of Science (State Administration), Professor, Honored Economist of Ukraine, Professor of the Department of International Economic Relations and Business.

RychkaМ.А., PhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Business.

YOURS FAITHFULLY, ORGANIZATIONAL COMMITTEE