eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(05/22/19) Технології креативності у викладанні

There are no translations available. Тренінг «Технології креативності у викладанні» 21 травня доценти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу І. Набок, З. Пічкурова та М. Ричка взяли участь у тренінгу «Технології креативності у викладанні» з циклу 3-денної Школи розвитку викл...
Читати далі...

(05/19/19) «Робоча майстерня» від туристичного оператора Join UP!

There are no translations available.                  «Робоча майстерня» від туристичного оператора Join UP! 15 травня 2019 р. на студентів другого курсу спеціальності «Туризм» чекала справжня пригода. Партнер кафедри країнознавства і туризму факультету міжнародних відносин НАУ – компанія Join UP! ...
Читати далі...

(05/19/19) 15 травня 2019 року

There are no translations available.                                                  Студенти Факультету на Києвській ГЕС 15 травня 2019 року студенти Факультету міжнародних відносин спеціальності «Туризм» у рамках навчальної практики відвід...
Читати далі...

(05/17/19) Молодь в умовах нової соціальної перспективи

There are no translations available. 15 травня 2019 року студенти Факультету міжнародних відносин взяли участь у роботі ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» на базі Національного авіаційного університету. У ході роботи конференці...
Читати далі...

(05/17/19) зустріч ректора з наставниками академічних груп НАУ

There are no translations available. 15 травня 2019 року відбулася зустріч ректора з наставниками академічних груп НАУ. Відкриваючи захід, ректор Володимир Ісаєнко зазначив, що «інститут наставництва є одним із стратегічно важливих напрямків виховної роботи університету, неоціненним інст...
Читати далі...

There are no translations available.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у II-ій щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи»

Тематичні напрями роботи конференції:

- Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.

- Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.

- Зіставні мовознавчі студії і міжкультурна комунікація.

- Підтримка обдарованості та сприяння формування творчих здібностей майбутніх фахівців на занятті з іноземної мови.

- Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти у вищій школі. Перспективність застосування зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

 

Конференція відбудеться 3 червня 2016 р. в 7-му корпусі Національного авіаційного університету (м. Київ пр. Відрадний 4, к. 7.307).

Реєстрація – 9.00 – 10.00. (к. 7.308).

Початок роботи конференції о 10.00.

Робочі мови конференції: українська, англійська. іспанська.

Оргкомітет очолюють:

Біла Світлана Олексіївна, доктор наук державного управління, професор, заслужений економіст України, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин, відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Бонацька Ірина Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ННІМВ НАУ.

Василишина Наталія Максимівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних  мов  ННІМВ НАУ.

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання електронного збірника матеріалів усім учасникам конференції.

Технічні вимоги до оформлення публікацій:

Текст доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, TimesNewRoman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали; науковий ступінь і вчене звання (якщо є в наявності), місце роботи або навчання, посада, місто, країна. Далі з нового рядку назва публікації прописними літерами, вирівнювання «по центру», жирним шрифтом та текст доповіді. Перелік літератури подавати в кінці публікації після слів «Список використаних джерел» в алфавітному порядку. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках [4,с.26] у відповідності до вимог оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введених  в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

Обсяг тексту доповіді до п’яти сторінок.

Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук.

Електронний збірник матеріалів конференції вийде до початку конференції (граничний термін видання збірнику – 20 травня 2016 р.). Електронні версії збірнику та програми конференції будуть надіслані учасникам до 28 травня 2016 р. та розміщені на сайті Навчально-накового інституту Міжнародних відносин НАУ.

Проїзд та проживання під час проведення конференції оплачуються учасниками самостійно.

Бажаючі можуть відвідати «Мамаєву слободу» за вартістю вхідного квитка для дорослого у розмірі 50-ти гривень.

Учасники конференції мають до 25 квітня 2016 року включно відправити на адресу електронної пошти This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it :

1) заявку на участь у конференції (зразок додається), файл називати «Zayavka_Прізвище».

2) текст доповіді, файл називати «Назва_Прізвище».

 

 

Зразок оформлення заявки та публікації:

Усі поля обов’язкові для заповнення

ЗАЯВКА

участі у конференції «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи»

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)__________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)__________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково) ____________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)__________________________________________________________

Тематичний напрям наукової доповіді:______________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

 

ЗРАЗОК ПУБЛІКАЦІЇ

Василишина Н.М.
канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов
ІМВ НАУ, м. Київ,Україна
Yuliia Tastan,
Teacher-methodologist of the English speaking club,
Private Secondary School Ekol,
Bursa, Turkey

Функціональна готовність майбутніх бакалаврів галузі туризму до фахової діяльності

В умовах сьогодення у світі простежується стрімке зростання ролі міжнародного туризму. Таке становище обумовлене позитивними впливами індустрії на розвиток світової економіки та економічних систем окремих держав. За умов ефективного управління вітчизняна сфера туризму спроможна забезпечити позитивну динаміку економічного розвитку України.

Список використаних джерел

1. Гаврилюк, С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу [Текст]: навч. посіб./ С.П. Гаврилюк. - К.: КНТЕУ, 2006. – С. 56 – 68.

2. Федорченко В. К. Теоретичні та методологічні засади підготовки

фахівців для сфери туризму / В. К. Федорченко. – К. : Вид. дім «Слово», 2004. – 278 с.

3. Semenova І. І. Peredumovy stanovlennia systemy profesiinoi pidgotovky fakhivtsiv sfery turyzmu v Turechyni [Prerequisites for the Development of Tourism Vocational Training in Turkey] / І. І. Semenova // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Pedagogichni nauky [Taras Shevchenko LNU Journal. Pedagogical Sciences]. – Lugansk : Vydavnytstvo DZ ''LNU imeni Tarasa Shevchenka'', 2012. – № 4 (239). – S. 203–210.

 

ОРГКОМІТЕТ

За більш детальною інформацією звертайтеся до:

канд.пед.н., доц. Василишиної Наталії Максимівни

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Контактні телефони: + 38 044 406-78-15; +38068 593 0727

 

Матеріали, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематичним напрямам роботи конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

Відповідальність за науковий зміст, новизну, автентичність (відсутність плагіату та самоплагіату) представлених матеріалів несуть безпосередньо автори.

Ласкаво просимо взяти участь в роботі конференції! Кафедра іноземних мов Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин НАУ буде рада знайомству з Вами і з Вашим науковим доробком.Dear Colleagues!

We invite you to participate in the II-d Ukrainian scientific-practical conference: "Intellectual and Emotional Components of Teaching  Foreign Languages: Emerging Trends and Challenges  for Higher Education".

The main subject areas of the conference are:

- Foreign Languages in the Concept of Intercultural Dialogue.

- Modern Approaches and Innovative Technologies of the Foreign Communicative Competence Mastering.

- Professional Foreign Language Advancements in the Process of Intercultural Integration.          Foreign Languages in the Concept of Intercultural Realm.

- Experience Abroad in Genius Support and Encouragement of Specialists to be Creative Cleverness.

- World Tendencies of  ICT-Education Perfection in the Professional Training Area. Prospects of Foreign Educational Experience Application in Ukraine.

 

The conference will be held on June 3, 2016 at  the campus building # 7( Kyiv,    prospect  Vidradniy,4  room 7.307).

Registration on –site from 9 to 10 a.m.(r. 7.308).

Opening session will start at 10 a.m.

Conference languages: Ukrainian, English, Spanish.

The organizing Committee is headed by:

Bila Svitlana Oleksiivna, Doctor of Science of Public Administration, Professor, Honoured Economist of Ukraine, Professor at the Department of  International economic relations and business of the Institute of International Relations, responsible for scientific and international work in the Institute of  International Relations of  National Aviation University.                                               Bonatzka Iryna Viyacheslavivna, Ph.D. in Philological sciences, Associate Professor, Head of the Department of foreign languages of  the Institute of International Relations of  National Aviation University.

Vasylyshyna Nataliia Maxymivna, Ph.D. in Pedagogic sciences, Associate Professor at the Department of foreign languages of  the Institute of International Relations of  National Aviation University. The organizing Committee undertakes a commitment on forwarding the electronic collection of the proceedings of the conference to the participants’ e-mail addresses.                            Publication technical requirements:

The text of the article should be in WORD (font 14, TimesNewRoman, spacing 1.5). Margins: top - 20 and bottom - 20, left - 20 right - 20. The pages not numbered. In the upper right corner: name and surname; scientific degree and academic title (if any), place of work or study, position, city, country. Next, from new line the publication title in capital letters with central location in highlighted print and further goes a text of the abstract. The list of references is provided at the end of the text in the order of appearance printed in capital letters like this “References”. Material in the research paper related to corresponding links is regarded to by means of square brackets like this one [4, p. 26] in accordance with requirements on the issuance (formalization) of  studies and bibliography introduced in 2008 (Regulation of Ukrainian HAC. – 2008. - №3).

Submitted conference papers shouldn’t exceed 5 pages.

Students can take part in the conference on condition of co-authorship with the lecturer or having the review by Doctor of science or PhD.

Electronic collection of the proceedings of the conference will be published before the start of the conference (fixed deadline for publishing of the collection is May 20, 2016). Electronic versions of the collection and the program of the conference will be sent to the participants till May 28, 2016 and placed on the website of  the Institute of International Relations of National Aviation University.

Transfer and accommodation during the conference are paid by the participants.

Those interested can visit the "Mamaeva Settlement" with the entrance fee for an adult in the amount of 50 grn.

To April 25, 2016 inclusive on e-mail address This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it participants of the conference have to send:

1)      application form (sample is enclosed), file to be named “Application_Surname”.

2)      text of the report, file to be named “Title_Surname”.


Sample of the application form and publication:

all the fields must be completed

APPLICATION FORM

of participation in the conference "Intellectual and Emotional Components of Teaching  Foreign Languages: Emerging Trends and Challenges  for Higher Education"

I’m requesting you to include the conference paper  into the program and the collection of proceedings

Last name,  first name (in full in nominative case) __________________________

Academic degree, academic title, job title (in full) __________________________

Workplace _________________________________________________________

Mailing address, telephone (obligatory) __________________________________

Electronic address (obligatory) _________________________________________

Subject area of the conference paper: ___________________________________________

Title of conference paper: ____________________________________________

Participation (to underline the appropriate one):    Attendee / Absentee


SAMPLE OF PUBLICATION

Larysa Bondarenko,
senior teacher,
National Aviation University, Kyiv,Ukraine

New trends in higher education

We are all involved in the process of education, we are all interconnected with it. We start as pupils at school, continue as students at universities, hone our skills as bachelors, masters and, further on, doctors of philosophy. Then we go the distance once more with our children. There are lucky ones who make one more circle, with their grandchildren. So we all have our own points of view, our attitudes, our vision of education in the past, at present and in the future. Teachers and university faculty look deeper into this issue, but society as a whole influences the sphere of education and forms new trends of its development.

References

1. Lippmann W. Public Opinion. – New-York–― Harcourt, ―Brace. – 1922.

2. Miall A., Milsted D. The Xenophobe‘s Guide to the English. – London – Oval books. – 2002.

THE ORGANIZING COMMITTEE

For the further information do not hesitate to contact:

PhD in Pedagogic sciences Vasylyshyna Nataliia Maximivna

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Contact phone numbers: +38 044 406-78-15; + 38 044 406-76-80; +38097 816-31-47

Papers that don’t meet the requirements, scientific level and subject areas of the conference, and also those which will be sent after the fixed date,

won’t be taken into consideration.

Authors take personal responsibility for scientific subject matter, originality, authenticity (absence of plagiarism and self-plagiarism) of submitted materials.

Welcome to participate in the conference!

Department of Foreign Languages Department and Research Institute of International Relations of NAU will be pleased to get acquainted with you and your academic achievements.