eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(05/22/19) Технології креативності у викладанні

There are no translations available. Тренінг «Технології креативності у викладанні» 21 травня доценти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу І. Набок, З. Пічкурова та М. Ричка взяли участь у тренінгу «Технології креативності у викладанні» з циклу 3-денної Школи розвитку викл...
Читати далі...

(05/19/19) «Робоча майстерня» від туристичного оператора Join UP!

There are no translations available.                  «Робоча майстерня» від туристичного оператора Join UP! 15 травня 2019 р. на студентів другого курсу спеціальності «Туризм» чекала справжня пригода. Партнер кафедри країнознавства і туризму факультету міжнародних відносин НАУ – компанія Join UP! ...
Читати далі...

(05/19/19) 15 травня 2019 року

There are no translations available.                                                  Студенти Факультету на Києвській ГЕС 15 травня 2019 року студенти Факультету міжнародних відносин спеціальності «Туризм» у рамках навчальної практики відвід...
Читати далі...

(05/17/19) Молодь в умовах нової соціальної перспективи

There are no translations available. 15 травня 2019 року студенти Факультету міжнародних відносин взяли участь у роботі ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» на базі Національного авіаційного університету. У ході роботи конференці...
Читати далі...

(05/17/19) зустріч ректора з наставниками академічних груп НАУ

There are no translations available. 15 травня 2019 року відбулася зустріч ректора з наставниками академічних груп НАУ. Відкриваючи захід, ректор Володимир Ісаєнко зазначив, що «інститут наставництва є одним із стратегічно важливих напрямків виховної роботи університету, неоціненним інст...
Читати далі...

There are no translations available.

Положення про кафедру міжнародної інформації

Положення про кафедру міжнародних економічних відносин і бізнесу

Положення про кафедру журналістики

Положення про кафедру країнознавства і туризму

Положення про кафедру іноземних мов

Положення про кафедру міжнародного права


Положення про інститут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин базового вищого навчально-го закладу Національного авіаційного університету (далі – Інститут) є навчально-виховним, науковим, культурно-просвітницьким та адміністративним структурним підрозділом Універси-тету, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за спеціальностя-ми міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туризм, журналістика, за освітніми програмами міжнародний бізнес, міжнародна інформація, реклама та зв’язки з громадськістю, наукову, навчально-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кад-рового та матеріально-технічного забезпечення.

1.2. Інститут створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора Університету на підставі рішення Вченої ради університету.

1.3. Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством України, норматив-ними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного авіаційного універ-ситету та цим Положенням.

1.4. Інститут має власну печатку, штампи, фірмові бланки та інші атрибути.

1.5.Організація навчального процесу в Інституті базується на законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ, Указі Президента України від 16.06.1995 №451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) України», постанові Кабінету Міністрів України, від 12.02.1996 №200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчаль-них закладів», наказах Міністерства освіти України від 06.06.1996 №191/153 «Про затверджен-ня Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти», від 15.07.1996 №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», від 07.08.2002 №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, нау-кової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», інших нормативних документах, що стосуються вищої освіти.

1.6. Положення про Інститут затверджується Вченою радою університету і вводиться в дію наказом ректора. Зміни до Положення вносяться, за необхідністю, директором Інституту після розгляду на засіданні Вченої Ради Інституту, затверджуються в установленому порядку. В листі реєстрації робиться запис про зміну відповідного пункту Положення, дату зміни та підпис директора Інституту.

1.7. Зміни до Положення вносяться, за необхідністю, директором Інституту після розгляду на засіданні Вченої Ради Інституту та затверджуються Вченою радою університету. В листі реєстрації робиться запис про зміну відповідного пункту Положення, дату зміни та підпис директора Інституту.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

2.1. Метою створення Інституту є концентрація науково-педагогічних та наукових працівників спорідненого професійного та наукового спрямування, а також матеріально-технічних, науково-методичних та фінансових ресурсів для ефективного виконання освітніх, наукових та інших завдань вищої школи, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певних освітніх ступенях (освітньо-кваліфікаційних рівнях) підготовки фахівців.

2.2. Предметом діяльності Інституту є:

- підготовка фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних ступенів) (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціальностями міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туризм, журналістика, за освітніми програмами міжнародний бізнес, міжнародна інформація, реклама та зв’язки з громадськістю.

- організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, участь у розробці та експертизі законодавства України, міжнародного права та права ЄС;

- підготовка фахівців освітньо-наукових ступенів (докторів філософії та докторів наук);

- атестація науково-педагогічних та наукових працівників, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації;

- забезпечення системних зв’язків наукової, загальноосвітньої, фундаментальної та фахової складових вищої освіти, а також поєднання наукової та навчальної діяльності;

- впровадження результатів наукових досліджень та новітніх технологій навчання в навчальний процес;

- розробка відповідних складових стандартів вищої освіти за спеціальностями міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туризм, журналістика, за освітніми програмами міжнародний бізнес, міжнародна інформація, реклама та зв’язки з громадськістю.

– планування та написання і видання монографій, підручників, навчальних посібників та інших навчально–методичних матеріалів;

- організація та проведення маркетингових досліджень ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників;

- організація та проведення наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, олімпіад тощо;

- організація та проведення інформаційної, виховної та культурно-просвітницької діяльності;

- господарська діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту університету;

- міжнародне співробітництво;

- інша діяльність, що пов’язана з виконанням завдань Інституту згідно Статуту Універ-ситету та цього Положення.

3. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ІН-СТИТУТОМ

3.1 Для реалізації покладених основних завдань в Інституті реалізується ряд процесів, які відносяться до трьох основних груп процесів СМЯ НАУ – процеси менеджменту, процеси вищої освіти та забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ НАУ.

3.2. Інститутом виконуються наступні процеси вищої освіти:

- навчально-виховной процес;

- навчально-методична діяльність;

- проектування та розробка (щодо навчального процесу);

- наукова діяльність.

3.3. Інститут бере участь у таких процесах вищої освіти, процесах менеджменту та забезпечувальних процесах:

- процеси, пов’язані зі споживачами;

- доуніверситетська підготовка;

– відбір абітурієнтів;

– працевлаштування випускників;

– внутрішні аудити;

– управління персоналом;

– управління інфраструктурою;

– управління виробничим середовищем;

– управління інформаційними ресурсами бібліотеки.

3.4. Інститут виконує обов’язкові процеси менеджменту (в рамках СМЯ):

– управління документацією; – управління записами;

– управління невідповідною продукцією (освітньою послугою);

– коригувальні дії;

– запобіжні дії;

– моніторинг та вимірювання процесів СМЯ.

3.5. Для забезпечення ефективності СМЯ, з точки зору системного підходу, процеси, що наведені в п.п. 3.2 та 3.3, а також процеси управління документацією, управління записами (п.3.4), розглядаються в аспектах – організації, планування, виконання, перевірки (контролю), керування, коригування, постійного покращення, які покладені на організаційні елементи (посадові особи) Інституту. Опис дій щодо виконання процесів, які реалізує Інститут, наведено в Додатку 1.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Інститут будується за принципами поєднання централізації і децентралізації управ-ління та фінансування й оптимізації витрат на управління з одночасним забезпеченням ефекти-вності за всіма видами діяльності.

4.2. Структурними підрозділами Інституту є кафедри, лабораторії, центри, які провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження тощо . Схема організаційної структури Ін-ституту наведена в Додатку 2.

4.2.1. Кафедра – це базовий структурний підрозділ Інституту (факультету), що прова-дить освітню, методичну та/або наукову діяльність з однієї або кількох споріднених спеціально-стей, спеціалізацій або навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

Кафедра створюється рішенням Вченої Ради університету за умови, що до її складу вхо-дить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним міс-цем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

У складі кафедри можуть створюватися її філії на виробничих підприємствах, в наукових організаціях та установах з метою підвищення якості підготовки фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) шляхом залучення до навчального процесу науковців, виробничників із значним досвідом роботи, а також використання матеріально-технічного та науково-виробничого потенціалу зазначених підприємств, організацій та установ і наближення місця навчання студентів до місця їх проживання.

4.2.2. Навчально-виробнича лабораторія телерадіожурналістики , як структурний під-розділ кафедри журналістики Інституту НАУ вирішує завдання, які пов`язані з формуванням професійних якостей фахівців телерадіожурналістики. Лабораторія створена з метою організації практичних занять з тележурналістики на навчально-матеріальній базі кафедри;

У своїй діяльності лабораторія керується Положенням про навчально-виробничу лабора-торію телерадіожурналістики Інституту Національного авіаційного університету.

4.2.3. Навчальна лабораторія екстремальної журналістики кафедри є структурним підрозділом Інституту. Основне завдання лабораторії полягає в організації та здійсненні на належному методичному рівні навчально-виховного процесу з метою підготовки фахівців журналістики до виконання своїх посадових обов’язків у екстремальних умовах. Це завдання виконується шляхом поєднання навчання і практики, залучення до навчально-виховного процесу журналістів, які мають практичний досвід роботи в екстремальних ситуаціях. Навчальна лабораторія забезпечує потреби науково-педагогічного складу і студентів денної, заочної форми навчання та слухачів післядипломної освіти навчальною, навчально-методичною, науковою лі-тературою, фаховими періодичними виданнями. На базі лабораторії проводяться майстер-класи.

Адміністративно навчальна лабораторія екстремальної журналістики підпорядкована кафедрі журналістики Інституту НАУ.

У складі Інституту можуть також створюватися навчально-науково-виробничі центри (комплекси), що об’єднують споріднені факультети, науково-дослідні, науково-виробничі підрозділи, кафедри, наукові лабораторії, методичні кабінети тощо.

4.3. Вчена рада Інституту (далі – Вчена рада Інституту) є колегіальним органом управління Інституту. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується наказом ректо-ра університету за поданням директора Інституту.

4.3.1. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. За відсутності голови вченої ради Інституту його обов'язки виконує спеціально призначена головою ради особа з числа членів вченої ради Інституту.

4.3.2. До складу вченої ради Інституту входять:

4.3.2.1. за посадами:

- директор інституту;

- завідувачі кафедр;

- керівники органів самоврядування (керівник органу студентського самоврядування Інституту, керівник структурного утворення в Інституті первинної профспілкової організації студентів та аспірантів університету, керівник структурного утворення в Інституті наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету);

- керівник виборного органу первинної профспілкової організації працівників Інституту.

4.3.2.2. шляхом обрання відповідно до визначених квот:

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, які працюють на постійній основі;

- виборні представники, які представляють інших працівників інституту, які працюють на постійній основі;

- виборні представники студентів Інституту.

При цьому не менш як 75 % загальної чисельності її складу мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту, до 15% - інші працівники інституту і не менш як 10% - виборні представники з числа студентів інституту.

4.3.3. Всі кафедри інституту повинні бути представлені у вченій раді інституту.

4.3.4. Вибори до складу вченої ради Інституту призначаються наказом ректора.

4.3.5. Термін повноважень вченої ради Інституту - п’ять років.

4.3.6. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради Інституту. 4.3.7. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Виборні представники з числа студентів Інституту, обираються вищим органом студентського самоврядування Інституту.

4.3.8. У разі звільнення працівника інституту або відрахування студента, який є членом вченої ради інституту, чи припинення (складення) таким членом вченої ради інституту своїх повноважень за власним бажанням або з інших об’єктивних причин, вчена рада інституту приймає рішення про його заміну (ротацію) іншою особою. Заміна відбувається у порядку згід-но якого було призначено члена вченої ради який припинив свої повноваження.

4.3.9. Компетенція вченої ради Інституту визначається вченою радою Університету. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченій раді Інституту.

4.3.10. Порядок денний засідань вченої ради Інституту формується директоратом Інституту, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Інституту, та членів вченої ради Інституту і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту.

4.3.11. Засідання вченої ради Інституту є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини персонального складу вченої ради Інституту. Рішення вважається прийня-тим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту.

4.3.12. Засідання вченої ради Інституту оформляється протоколом, який підписують го-лова та секретар вченої ради Інституту.

4.3.13. Рішення вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженнями директора Інституту.

4.3.14. Рішення вченої ради Інституту може бути скасоване вченою радою Університету.

4.3.15. Секретар вченої ради Інституту обирається із числа науково-педагогічних працівників – членів вченої ради Інституту. Обрання секретаря вченої ради здійснюється на першому засіданні новообраної вченої ради інституту шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

4.3.16. Секретар вченої ради Інституту:

- організовує підготовку засідань вченої ради Інституту;

- доводить до відома членів вченої ради Інституту проект порядку денного;

- контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку денного;

- веде протоколи засідань вченої ради Інституту;

- організовує своєчасне доведення рішень вченої ради інституту до структурних підрозділів інституту;

- координує взаємодію вченої ради інституту з вченою радою університету.

4.3.17. Повноваження вченої ради Інституту: Вчена рада навчально-наукового інституту (далі – Інститут) Національного авіаційного університету:

1) розглядає основні напрями розвитку Інституту, визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Інституту;

2) розглядає питання організації та поліпшення освітньої, наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Інституту та його структурних підрозділів;

3) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Інституту;

4) заслуховує, обговорює та ухвалює звіти завідувачів кафедр та інших відповідальних осіб щодо освітньої, наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Інституту і його структу-рних підрозділів;

5) погоджує Положення про порядок обрання делегатів на конференцію трудового ко-лективу Інституту;

6) обговорює і затверджує перспективний план розвитку Інституту;

7) обговорює і затверджує план роботи Інституту на навчальний рік;

8) розглядає план-графік підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Інституту;

9) розглядає питання матеріально-технічного забезпечення діяльності Інституту;

10) обговорює результати роботи відбіркової комісії Інституту та пропонує заходи щодо поліпшення її роботи;

11) за поданням директора Інституту визначає з числа співробітників Інституту осіб, відповідальних за ключові процеси СМЯ в Інституті та його структурних підрозділах;

12) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів, старших виклада-чів, викладачів, асистентів Інституту;

13) обговорює та визначає зміст інформації про Інститут на сайті Університету та сайті Інституту;

14) надає пропозиції методично-редакційній раді Університету щодо рекомендації до друку навчальних та навчально-методичних видань співробітників Інституту та надання їм грифу Вченої ради Національного авіаційного університету;

15) рекомендує навчальні та навчально-методичні видання співробітників Інституту до участі у конкурсах;

16) затверджує програми вступних іспитів до аспірантури університету;

17) затверджує додаткові програми для складання кандидатських іспитів здобувачів на-укового ступеня кандидата наук (доктора філософії);

18) обговорює результати ККР, ККЗ, сесії, захисту дипломних робіт;

19) обговорює результати соціологічних опитувань студентів, викладачів;

20) затверджує індивідуальні плани роботи аспірантів та докторантів Інституту;

21) заслуховує звіти аспірантів та докторантів Інституту про хід виконання їх дисерта-цій;

22) подає на розгляд Вченої ради Національного авіаційного університету:

- пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів Інсти-туту;

- кандидатури для обрання за конкурсом на посади директора, деканів факультетів, заві-дувачів кафедр, професорів;

- кандидатури щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослід-ника;

- проекти Положення про Інститут, Положень про факультети Інституту (для інститутів у складі яких є факультети), а також рішень про внесення змін і доповнень до них;

- пропозиції щодо відкриття в аспірантурі та докторантурі Університету підготовки нау-ково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації за переліком наукових спеціально-стей;

- пропозиції щодо затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;

- пропозиції щодо переривання та подовження терміну навчання в аспірантурі та докто-рантурі Університету;

- пропозиції про відрахування аспіранта або докторанта Інституту;

- пропозиції щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на базі Інститу-ту, перегляду складу наукових керівників, консультантів та рекомендацій про усунення від на-укового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якіс-ної підготовки аспірантів або докторантів;

- пропозиції для зарахування кандидатур до докторантури Університету; - кандидатури наукових керівників та наукових консультантів; - кандидатури наукових керівників – кандидатів наук для надання права керівництва аспірантами Університету;

- звіти докторантів про виконання індивідуального плану роботи, рекомендації про їх атестацію та про подальше перебування в докторантурі Університету;

- рекомендації щодо друку монографій співробітників Інституту;

- пропозиції щодо кандидатур співробітників та студентів Інституту для обрання до складу академій, участі в конкурсах, призначенні стипендій, присвоєння почесних звань, наго-родження;

- пропозиції щодо затвердження символіки Інституту (структурних підрозділів Інститу-ту);

23) розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до законодавства України, Статуту Університету, Положення про Інститут.

4.4. Науково-методично-редакційна рада Інституту (далі – Методична рада) створю-ється розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи за поданням директора Інсти-туту на початку навчального року терміном на поточний навчальний рік.

4.4.1. Головною метою створення Методичної ради є організація та координація всіх ви-дів навчально-методичної та редакційно-видавничої діяльності зі спеціальностей та освітніх програм підготовки фахівців певних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), яка здійснюється структурними підрозділами Інституту.

4.4.2. До складу Методичної ради входять: відповідальний за навчально-методичну ро-боту – голова Методичної ради, секретар та члени ради.

4.4.3 Членами Методичної ради призначаються досвідчені науково-педагогічні праців-ники Інституту, які мають значний досвід навчально-методичної роботи. До роботи в Методичній раді, за необхідності, для виконання конкретних доручень мо-жуть тимчасово залучатися інші працівники Інституту. Конкретний кількісний та якісний склад Методичної ради встановлюється в залежності від обсягу, виду та рівня передбачуваних заходів.

4.4.4. Методична рада здійснює свою діяльність за обговореним на її першому засіданні та затвердженим головою планом роботи на навчальний рік.

4.10.5. Засідання методичної ради є відкритими й відбуваються не рідше одного разу на місяць згідно з планом, що складається на кожний навчальний рік.

4.4.6. Засідання Методичної ради оформлюється протоколом. Протоколи підписуються її головою та секретарем. Рішення Методичної ради набувають чинності після підписання протоко-лу.

4.4.7. Методична рада може приймати повноважні рішення, якщо в її засіданні бере уч-асть не менш як 2/3 від загальної чисельності членів ради. Рішення приймаються простою біль-шістю голосів (крім окремо обумовлених випадків) присутніх членів ради.

4.4.8. Методична рада здійснює свою діяльність за такими напрямками:

– опрацювання думки для засідання Вченої ради Інституту про доцільність та здатність підготовки фахівців з того чи іншого напряму, спеціальності, спеціалізації;

– планування та координація розробки відповідних складових освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців;

– планування та координація розробки навчальних та робочих навчальних планів підго-товки фахівців;

– планування та координація розробки навчальних та робочих навчальних програм дис-циплін;

– розробка рекомендацій та координація заходів з розподілу та використання аудиторно-го фонду;

– розробка рекомендацій та координація заходів з планування аудиторної, самостійної й індивідуальної роботи студентів на етапі складанні навчальних та робочих навчальних планів;

– розробка рекомендацій щодо створення на кафедрах умов для самостійної та індивіду-альної роботи студентів;

– розгляд перспективного і річного плану написання рукописів та його узгодження з на-вчально-методичним управлінням університету;

– контроль за підготовкою рукописів до передачі до видавництва університету;

– розробка рекомендацій щодо написання, видання та придбання підручників, навчаль-них посібників, методичних вказівок, інших методичних матеріалів;

– вибірковий контроль за якістю поданих до видавництва університету рукописів;

– розробка рекомендацій щодо впровадження в навчальному процесі новітніх навчаль-но-методичних методів та матеріалів;

– розробка рекомендацій щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівни-ків Інституту;

– опрацювання пропозицій щодо подання виданої літератури на конкурси, виставки тощо;

– підготовка пропозицій до Вченої ради Інституту щодо питань навчально-методичної роботи;

– аналіз результатів ректорського контролю та розробка рекомендацій щодо підвищення якості підготовки фахівців.

– розгляд інших питань з основної діяльності Інституту.

У своїй діяльності Науково-методична редакційна рада Інституту керується Положенням про Методично – редакційну раду Національного авіаційного університету

4.5. Комісія з якості Інституту (далі – Комісія) – вищий орган з питань розробки, впро-вадження і супроводження СМЯ НАУ на рівні Інституту. Комісія створюється, реорганізову-ється і ліквідується розпорядженням директора Інституту. До складу Комісії входять відповіда-льні з якості Інституту, кафедр та структурних підрозділів. Очолює Комісію директор Інститу-ту. Учасники Комісії залучаються до розробки, аналізу та підтримки у робочому стані СМЯ НАУ.

4.5.1. Комісія у своїй діяльності керується законодавчими і нормативно-правовими актами України, вимогами стандарту ISO 9001:2008 і Положенням про Комісію з якості Інституту.

4.5.2. Основні завдання та функції Комісії:

– оцінка результативності та ефективності процесів СМЯ в Інституті та розробка і впровадження пропозицій щодо їх поліпшення;

– здійснення контролю за дотриманням вимог СМЯ в Інституті;

– проведення аналізу результатів внутрішніх і зовнішніх аудитів.

4.5.3. Рішення Комісії ухвалюється більшістю голосів членів Комісії, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 кількості членів Комісії.

4.6. Підрозділи студентського самоврядування в Інституті – це підрозділи, що реалі-зують ефективну участь студентів у вирішенні загальноінститутських проблем, забезпеченні виконання студентами їх обов’язків, реалізації соціальних, економічних та творчих інтересів і захисту їх прав.

4.6.1. Основною метою студентського самоврядування є розвиток громадянської актив-ності студентської молоді, підтримка самодіяльних ініціатив, оволодіння навичками управлін-ської діяльності, створення системи комунікацій в студентському середовищі.

4.6.2. Студентське самоврядування в університеті незалежне від вимог політичних пар-тій та рухів і функціонує згідно з відповідним Положенням.

4.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування інституту є конференція трудового колективу інституту.

4.7.1. Порядок виборів делегатів конференції трудового колективу інституту визнача-ються окремим Положенням, яке погоджується з вченою радою інституту. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності делегатів конференції трудового колективу інституту мають ста-новити педагогічні або науково-педагогічні працівники Інституту, не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Інституті, до 10 % – інші категорії співро-бітників інституту.

4.7.2. Делегати конференції трудового колективу інституту обираються конференціях колективів структурних підрозділів інституту згідно з нормами представництва, визначеними вченою радою інституту.

4.7.3. До складу делегатів конференції трудового колективу за посадами входять: дирек-тор інституту, завідувачі кафедр, керівник структурного утворення в Інституті первинної профспілкової організації працівників університету.

4.7.4. Конференція трудового колективу інституту скликається не рідше ніж один раз на рік. Порядок скликання та проведення конференції трудового колективу інституту визначаєть-ся спільним рішенням адміністрації Інституту та профспілкового бюро Інституту. Позачергове скликання конференції трудового колективу інституту відбувається за рішенням вченої ради інституту.

4.7.5. Організацію і проведення конференції трудового колективу інституту здійснюєть-ся керівництвом Інституту та профспілковий комітет (комітети).

4.7.6. Конференція трудового колективу інституту вважається правомочною, якщо на ній присутні не менш як дві третини загальної кількості обраних делегатів.

4.7.7. Рішення на конференції трудового колективу інституту приймаються простою бі-льшістю голосів присутніх делегатів.

4.7.8. Основними завданнями та функціями конференції трудового колективу інституту є:

– оцінка діяльності директора інституту;

– затвердження річних звітів щодо діяльності інституту;

– внесення пропозицій ректорові про відкликання з посади директора інституту;

– обирання кандидатур делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

– від імені структурного підрозділу подання до конференції трудового колективу уніве-рситету кандидатур виборних представників до вченої ради Університету;

– за поданням структурних підрозділів інституту обирає виборних представників до вченої ради Інституту;

5. КЕРІВНИЦТВО. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

5.1. Для вирішення поточних питань діяльності Інституту створюється робочий орган – дирекція Інституту. До складу дирекції Інституту входять: директор Інституту, відповідальний за наукову ро-боту та міжнародну діяльність, відповідальний за навчально-методичну роботу, відповідальний за організацію навчального процесу, відповідальний за науково-педагогічну та виховну роботу. які призначаються наказом ректора за поданням директора Інституту. Схема управління інсти-тутом наведена у Додатку 3.

5.2. Директор Інституту

5.2.1. Керівництво Інститутом здійснює директор, який не може перебувати на посаді більш як два строки, з урахуванням перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року.

5.2.2. Директор Інституту обирається вченою радою Університету з числа найбільш дос-відчених та авторитетних докторів (кандидатів) наук, професорів (доцентів) за профілем діяль-ності Інституту, строком на п'ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу інсти-туту. Ректор університету укладає з директором Інституту контракт терміном на п'ять років.

5.2.3. Директор Інституту:

– формує та забезпечує реалізацію стратегії розвитку Інституту;

– керує організацією навчально-виховної, наукової та кадрової діяльності Інституту;

– здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних працівників, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи;

– контролює функціональні обов’язки співробітників;

– видає розпорядження по Інституту, які є обов’язковими для виконання всіма структур-ними підрозділами та співробітниками Інституту і можуть бути скасовані розпорядженням рек-тора університету (скасовуються розпорядження директора, які суперечать чинному законодав-ству, Статуту університету чи завдають шкоди його інтересам);

– очолює Комісію з якості Інституту;

– несе персональну відповідальність з питань СМЯ Інституту;

– представляє Інститут в дорадчих та робочих органах університету;

– скликає та проводить наради з керівниками структурних підрозділів Інституту з поточ-них та перспективних питань у період між засіданнями Вченої ради Інституту;

– узгоджує навчальні плани та програми підготовки фахівців;

– подає до ректорату університету кандидатури працівників та студентів Інституту щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнень;

– щорічно звітує перед Вченою радою Інституту;

– вирішує інші питання діяльності Інституту відповідно до чинного законодавства, Ста-туту університету та цього Положення;

– несе відповідальність за невиконання вимог чинного законодавства та нормативних до-кументів.

5.3. Відповідальний за наукову роботу та міжнародну діяльність – призначається нака-зом ректора за поданням директора Інституту в порядку, визначеному порядку Статутом уніве-рситету, з числа найбільш досвідчених та авторитетних докторів наук, кандидатів наук, профе-сорів (доцентів) за профілем наукової діяльності Інституту.

– здійснює загальне керівництво та координацію науково-дослідною діяльністю співробі-тників та студентів на кафедрах, у центрах, студентських наукових гуртках і товариствах;

– координує та контролює процес підготовки аспірантів та докторантів і підвищення ква-ліфікації науково-педагогічних працівників Інституту;

– координує та контролює процес написання та видання монографій, підручників, навча-льних посібників, методичної, наукової та іншої літератури відповідно до профілю діяльності Інституту;

- керує процесом забезпечення та організації навчально-методичного, наукового співро-бітництва з зарубіжними вузами, науковими організаціями та установами України та зарубіж-жя;

– керує процесом організації та проведення в Інституті наукових та науково-методичних симпозіумів, форумів, конгресів, конференцій, семінарів, олімпіад тощо;

– підтримує зв’язок з випускниками Інституту минулих років, вивчає їх практичну дія-льність та розробляє заходи, які спрямовані на вдосконалення якості підготовки фахівців;

– несе відповідальність за дотримання та виконання вимог чинного законодавства та но-рмативних документів у сфері наукової роботи та міжнародної діяльності Інституту.

5.4. Відповідальний за навчально-методичну роботу - призначається наказом ректора за поданням директора Інституту в порядку, визначеному Статутом університету. - разом з директором Інституту здійснює планування, організацію і контроль навчальної роботи Інституту;

- бере участь у забезпеченні виконання в повному обсязі освітньо-професійних програм за спеціальностями та освітніми у підготовці фахівців в Інституті;

- здійснює контроль проведення усіх видів навчальних занять, практик, усіх видів атестації студентів Інституту;

- бере участь в обліку результатів поточного, модульного та семестрового контролю і відвідуваності навчальних занять студентами;

- готує матеріали щодо держаної атестації випускників та роботи Державної екзаменаційної комісії;

- бере участь у своєчасному оформленні подань та наказів на відрахування, переведення, повторне навчання, академічну відпустку, поновлення, прийом на старші курси тощо в поряд-ку, установленому відповідними положеннями;

- разом з директором Інституту удосконалює методи і форми навчальної роботи зі студен-тами;

- контролює ведення документації Інституту відповідно до номенклатури справ;

- вживає необхідних заходів по координації взаємодії Інституту з підрозділами універси-тету;

- координує виконання науково-педагогічним складом Інституту накази ректора, розпо-рядження директора та інші документи, що стосуються діяльності Інституту;

- забезпечує своєчасне складання звітної документації встановленого зразка;

- бере участь у оформленні договорів з підприємствами про підготовку фахівців;

- бере участь в узгодженні індивідуальних планів завідувачів кафедрами і викладачів Ін-ституту;

- здійснює контроль щодо відвідування навчальних занять, екзаменів і заліків виклада-чами Інституту;

- установлює терміни проходження модульного та семестрового контролю здачі іспитів і заліків студентами Інституту;

- бере участь у здійсненні процесу допуску випускників до проходження державної атес-тації.

5.5. Відповідальний за організацію навчального процесу - призначається наказом рек-тора за поданням директора Інституту в порядку, визначеному Статутом університету.

- разом з директором Інституту здійснює планування, організацію і контроль навчальної роботи Інституту;

- здійснює контроль проведення навчальних занять, практик, усіх видів атестацій студе-нтами Інституту;

- бере участь в обліку результатів поточного, модульного та семестрового контролю і відвідування навчальних занять студентами;

- бере участь у своєчасному оформленні подань та наказів на відрахування, переведення, повторне навчання, академічну відпустку, поновлення, прийом на старші курси тощо в порядку, установленому відповідними положеннями;

- бере участь у здійсненні процесу допуску випускників до проходження державної атес-тації;

- бере участь у підготовці та оформленні документів про вищу освіту;

- здійснює контроль щодо відвідування усіх видів навчальних занять, проведення різних форм контролю;

- здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків диспетчерів, провідних фахівців дирекції;

- забезпечує своєчасне складання звітної документації встановленого зразка.

5.6. Відповідальний за науково-педагогічну та виховну роботу - призначається в уста-новленому порядку наказом ректора університету за поданням директора Інституту в порядку, визначеному Статутом університету.

- разом з директором Інституту здійснює планування роботи зі студентами та розвиває і зміцнює корпоративну єдність та культуру серед студентів Інституту;

- бере участь у вирішенні питань щодо призначення стипендій та підготовки відповідних наказів, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів Інституту;

- керує роботою командирів студентських груп;

- проводить виховну роботу зі студентами на високому організаційному рівні;

- глибоко вивчає та знає погляди, інтереси та нахили студентів Інституту;

- разом з директором Інституту удосконалює методи і форми роботи зі студентами;

- проводить індивідуальну виховну роботу серед студентів Інституту;

- використовує різні форми психологічно-педагогічного впливу на активізацію навчаль-ної діяльності студентів та дотримання ними високого рівня дисципліни та організованості;

- організовує, спрямовує та здійснює координацію діяльності наставників академічних груп, студентського профбюро Інституту, студентської ради та гуртожитку, та їх співпрацю з первинною профспілковою організацією студентів і аспірантів, дирекцією студмістечка, сту-драдою університету;

- організовує системний контроль за станом дисципліни та успішності студентів, підтри-мує постійний зв'язок з наставниками академічних груп;

- мобілізовує студентів на успішне та своєчасне виконання усіх видів навчальної роботи;

- координує роботу комісії з профілактики правопорушень Інституту та надає пропозиції комісії з профілактики правопорушень університету щодо поліпшення профілактичної роботи серед студентів;

- виховує у студентів дбайливе ставлення до державного майна та навколишнього сере-довища;

- проводить роботу з листами і заявами студентів з питань відпочинку і побуту;

- бере участь у здійсненні контролю за станом закріпленого за Інститутом гуртожитку;

- відвідує студентів, які мешкають у гуртожитку, з метою вирішення питань організації та відпочинку, контролю за виконанням правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку та ре-жиму дня;

- забезпечує своєчасне складання звітної документації встановленого зразка;

- допомагає колективам культурно-освітніх і оздоровчих закладів щодо проведення куль-турно-масових та оздоровчих заходів;

- веде постійний моніторинг розвитку корпоративної культури в Інституті та вносити пропозиції керівництву управління гуманітарною розвитку щодо покращення роботи студен-тами;

- контролює дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку НАУ та носіння форменого одягу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРАВА

6.1. Директор Інституту несе особисту відповідальність за Інститут в цілому, за рівень ор-ганізації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, наукової роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі Інституту, підвищення кваліфікації спів-робітників Інституту, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього ро-зпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання за-кріплених за Інститутом обладнання, майна і приміщень та їх збереження.

6.2. Відповідальність кожного працівника індивідуальна в залежності від обов'язків, по-кладених на нього для виконання завдань та функцій Інституту в системі менеджменту якості.

6.3. Відповідальність співробітників Інституту визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їх посадовими інструкціями.

6.4. Співробітники Інституту мають право ініціювати перед керівництвом універсистету заходи щодо покращення рівня надання освітніх послуг.

6.5. Співробітники Інституту мають право вимагати перед відповідними службами НАУ забезпечення необхідних умов для проведення навчального процесу та наукової діяльності.

6.6. Інститут має право ініціювати перед керівництвом універсистету заохочення працівників за якісну та сумлінну працю.

6.7. Директор Інституту має право:

- брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління університету, де обговорю-ються та вирішуються питання діяльності Інституту;

- затверджувати календарні плани роботи кафедр;

- приймати участь в розподілі навчального навантаження кафедр, контролювати своєчас-ність та якість їх виконання; контролювати всі форми навчальних занять та наукових дослі-джень, які проводяться на кафедрах;

- підбирати кандидатури на вакантні посади, представляти ректору в установленому по-рядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників кафедри, їх морального та матеріального заохочення, а також щодо заходів дисциплінарного впливу;

- вимагати від структурних підрозділів та служб університету прийняття заходів, а також створення соціально-побутових умов, які б забезпечували колективу кафедри успішне прове-дення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи;

- вносити на розгляд ректора та проректорів за напрямами пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу та наукових досліджень в університеті;

- вимагати від науково-педагогічних та інших працівників додержання правил внутріш-нього розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, запчастин, приладів та обладнання тощо в навчальній та науковій роботі.

7. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1 Наукова, науково-методична, науково-педагогічна, науково-дослідницька, науково-технічна та інноваційна діяльність є одним з пріоритетних напрямків діяльності Інституту, який передбачає здобуття нових знань, відтворення наукового потенціалу, інноваційний роз-виток економіки України та входження у світовий науковий простір рівноправним партнером.

7.2.У проведенні наукової, науково-методичної, науково-педагогічної, науково-дослідницької, науково-технічної та інноваційної діяльності Інституту пріоритетними напря-мами є:

- підготовка фахівців вищої кваліфікації, що мають освітньо-наукові ступені «доктор фі-лософії» та «доктор наук» за спеціальностями, підготовка яких здійснюється в Інституті;

- поєднання наукової, науково-дослідницької та навчальної діяльності задля підготовки висококваліфікованих молодих фахівців за спеціальностями міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туризм, журналістика, за освітніми програмами міжнародний бізнес, міжнародна інформація, реклама та зв’язки з громадськістю, задля підвищення конкуренто-спроможності випускників Інституту на українському та міжнародному ринку праці;

- організація та проведення на базі Інституту міжнародних, всеукраїнських, університет-ських наукових та науково-практичних конференцій, наукових форумів та семінарів, «круглих столів», студентських конференцій та олімпіад тощо, задля оприлюднення, апробації та розпов-сюдження наукових доробок професорсько-викладацького складу кафедр, аспірантів і студен-тів Інституту;

- забезпечення системних зв’язків наукової, науково-методичної, науково-дослідницької, науково-технічної та інноваційної діяльності, фундаментальних та прикладних досліджень за спеціальностями та освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка студентів в Інсти-туті задля формування наукового типу мислення молодих фахівців (студентів, аспірантів), га-рантування високих стандартів якості вищої освіти.

7.3. Наукова діяльність Інституту здійснюється шляхом:

- проведення фундаментальних досліджень у сфері міжнародних відносин та спорідне-них сферах, спеціальностях (у т.ч. на кафедрах, у наукових лабораторіях тощо);

- виконання прикладних досліджень з метою удосконалення національного зако-нодавства та його гармонізації із законодавством Європейського Союзу;

- виконання прикладних досліджень з метою удосконалення національного законодав-ства та його гармонізації із законодавством Європейського Союзу;

- отримання прав інтелектуальної власності, патентно-інформаційного забезпечення на-уково-дослідних робіт і наукових розробок;

- підготовки та видання монографій, підручників, учених записок, наукового журналу «Вісник НАУ», збірників наукових праць (у т.ч. друкованих та електронних), наукових бро-шур, статей, тез доповідей тощо;

- організації і проведення наукових конгресів, конференцій, наукових та науково-методичних семінарів (форумів), наукових та науково-технічних виставок з метою оприлюд-нення та апробації результатів наукової діяльності професорсько-викладацького складу, аспіра-нтів та студентів Інституту, сприяння комерціалізації наукової продукції Університету на наці-ональному та світовому рівні;

- підтримки наявних та формування нових наукових шкіл;

- упровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та підвищення якісного рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів і науково-педагогічних кадрів ви-щої кваліфікації;

- поширення результатів виконаних науково-дослідних кафедральних тем (авторських наукових розробок та досліджень професорсько-викладацького складу, наукових кадрів Інсти-туту) через надання консультативних послуг фахівцям різних галузей (сфер) господарства Ук-раїни та зарубіжжя з видачею відповідних сертифікатів;

- підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів;

- підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу, наукових кадрів Ін-ституту (у т.ч. шляхом здійснення міжнародних наукових стажувань);

- встановлення та розвитку творчих науково-дослідницьких зв'язків, здійснення спіль-них наукових проектів з установами НАН України, міністерствами, відомствами, галузевими науково-дослідними інститутами, підприємствами, організаціями та установами;

- організації захисту державної таємниці наукових розробок та дисертаційних робіт, те-матика яких підпадає під «Звід відомостей, що становлять державну таємницю» (ЗВДТ);

- підтримки та постійного вдосконалення системи менеджменту якості наукової діяльно-сті;

- підтримки та координації діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів ННІМВ, метою роботи якого є сприяння розкриттю творчого потенціалу та самореалізації заці-кавленої у науково-дослідній роботі студентської молоді шляхом інформування про можливість участі у різноманітних науково-освітніх заходах, які проводяться як в межах Університету, так і на загальнонаціональному та міжнародному рівнях.

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Результативність роботи Інституту визначається на рівні всіх кафедр та на рівні ко-жного співробітника Інституту.

8.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань покладених на Інститут, або на кожного її співробітника.

8.3. Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість ре-зультату відповідає встановленим вимогам.

8.4. Показники для розрахунку результативності (ефективності) визначаються (перегля-даються) директором Інституту (співробітниками відповідальними за напрямки діяльності) з урахуванням показників університету у цілому на початку звітного періоду.

8.5.Протягом звітного періоду проводиться моніторинг показників результативності (ефективності) діяльності Інституту та їх аналіз.

8.6. Оцінку результативності (ефективності) процесів виконує директор Інституту разом з відповідальним з якості Інституту. На основі цих оцінок формується оцінка результативності кафедри, яка передається до сектору менеджменту якості підготовки фахівців для формування інтегральної оцінки СМЯ університету.

8.7. При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів виконуються коригува-льні та запобіжні дії.

8.8. Аналіз показників результативності (ефективності) проводиться у встановлений термін. Висновки щодо функціонування структурного підрозділу (процесів, підпроцесів та пе-рсоналу) доводяться до відома співробітників Інституту.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

9.1 Міжнародна діяльність Інституту здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту університету.

9.2 Інститут аналізує і прогнозує рівень навчальних проектів та програм, розвиток нау-кових досліджень за профілем своєї діяльності.

9.3 Інститут за дорученням ректора встановлює навчально-методичні, наукові та інші зв’язки з навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами зарубіжних країн, проводить відповідно до укладених угод та договорів науково-дослідні, консультаційні, рекламні та інші роботи.

Додаток 1
 
до п.3.5

Опис дій в рамках процесів системи менеджменту якості, що реалізуються в інституті

Д.1 Організація навчально-виховного процесу. Інститут проводить освітню і навчально-методичну роботу за напрямами, спеціальностя-ми, спеціалізаціями і навчальними дисциплінами за участю кафедр відповідно до мети та голо-вних завдань Політики у сфері якості освітньої та наукової діяльності НАУ.

Д.1.1 Навчально-виховний процес забезпечує можливість: – здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах; – інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

Д.1.2 Навчання на кафедрах інституту здійснюється за такими формами: – денна; – заочна; – післядипломна освіта.

Д.1.3 Організація навчального процесу на кафедрах інституту здійснюється за формами: – навчальні заняття за видами (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації); – самостійна робота; – практична підготовка; – контрольні заходи.

Д.1.4 Опис дій в рамках навчально-виховного процесу наведено у Положенні про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою та в Положенні про організацію виховної роботи в Національному авіаційному університеті.

Д.2 Процес ”Навчально-методична діяльність” включає комплекс робіт з розробки та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. До методичного забезпечення відносяться – підручники, навчальні посібники, коспекти лекцій, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, курсових проектів (робіт) тощо. Опис дій в рамках процесу ”Навчально-методична діяльність” наведено в Положенні про навчально-методичний відділ.

Д.3 Процес «Проектування та розробка» (щодо навчального процесу) включає комплекс робіт з розробки освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних та робочих планів спеціальностей, навчальних та робочих програм з дисциплін. Опис дій в рамках процесу «Проектування та розробка» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ.

Д.4 Процес «Наукова діяльність» включає комплекс науково-дослідних робіт в рамках проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри інституту. Опис дій кафедри інституту в рамках процесу ”Наукова діяльність” наведено в Положенні про науково-дослідну частину.

Д.5 «Процеси, пов’язані зі споживачами» включають комплекс робіт з встановлення зв’язків з роботодавцями, батьками абітуріентів, МОН України, укладення договорів про співпрацю зі споживачами, з’ясування їх вимог для реалізації одного з основних принципів стандартів ISO серії 9000, який сприяє забезпеченню ефективності та результативності СМЯ в університеті. Опис дій інституту в рамках процесу «Процеси, пов’язані зі споживачами» наведено в Положенні про навчальний відділ.

Д.6 Процес «Доуніверситетська підготовка» в частині, що стосується інституту, пов’язаний з проведенням професійної оріентації випускників середніх навчальних закладів, участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів серед молоді. Опис дій інституту в рамках процесу «Доуніверситетська підготовка» наведено в Положенні про Інститут доуніверситетської підготовки .

Д.7 Процес «Відбір абітурієнтів» в частині, що стосується інституту, пов’язаний з проведенням робіт в приймальній комісії НАУ. Опис дій інституту в рамках процесу «Відбір абітурієнтів» наведено в Положенні про Приймальну комісію НАУ.

Д.8 «Процес працевлаштування випускників» включає комплекс робіт зі створення та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємст-вах галузей стосовно напрямів підготовки фахівців кафедрою, надання консультаційної допо-моги випускникам. Опис дій інституту в рамках процесу «Процес працевлаштування випускників» в Положенні про відділ кадрів та документозабезпечення та в Положенні про навчальний відділ.

Д.9 Процес «Внутрішні аудити (в підрозділах НАУ)» в частині, що стосується інституту, пов’язаний з участю внутрішніх аудиторів, які є в складі інституту, а також провідних фахівців інституту в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ. Опис дій інституту в рамках процесу «Внутрішні аудити» наведено в Документованій процедурі «Внутрішні аудити».

Д.10 Процес «Управління персоналом» включає комплекс робіт з підвищення кваліфікації працівників інституту, організації та контрою навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів, звільненням, прийомом на роботу, вивченням, узагальненням та розповсюдженням досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників, наданням допомоги початкуючим науково-педагогічним працівникам в опануванні педагогічною майстерністю. Опис дій інституту в рамках процесу «Управління персоналом» наведено в Положенні про відділ кадрів та документозабезпечення.

Д.11 Процес «Управління інфраструктурою» в частині, що стосується інституту, повязаний з обгрунтуванням пропозицій щодо забезпечення інституту аудиторним та лабораторним фондами, забезпечення інституту обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання, плануванням та реалізацією заходів щодо ефективного використання та зберігання аудиторного фонду та обладнання. Опис дій інституту в рамках процесу «Управління інфраструктурою» наведено в Положеннях про: Господарський відділ, відділ маркетингу та технічного розвитку, експлуатаційно-технічний відділ, служби головного механіка, ремонтно-будівельної дільниці, відділ головного енергетика та науково-дослідний інститут «Інтегрованих телекомунікаційних технологій»

Д.12 Процес «Управління виробничим середовищем», що стосується інституту, пов’язаний з участю в заходах щодо забезпечення сприятливих умов проведення навчального процесу у виробничому середовищі, роботи навчально-допоміжного персоналу в аудиторіях та виробничих приміщеннях. Опис дій інституту в рамках процесу «Управління виробничим середовищем» наведено в Положенні про відділ охорони праці та навколишнього середовища та Системою управління охороною праці в НАУ.

Д.13 Процес «Уравління інформаційними ресурсами бібліотеки» в частині, що стосується інституту, пов’язаний з формуванням пропозицій для науково-технічної бібліотеки НАУ, переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін інституту, відслідковуванням забезпеченності навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін. Опис дій інституту в рамках процесу «Уравління інформаційними ресурсами бібліотеки» наведено в Положеннях про науково-технічну бібліотеку.

Д.14 Процес «Управління документацією» інституту виконується згідно з Документованою процедурою «Управління документацією» та Інструкцією з діловодства в НАУ. Перелік документів, що підлягають управлінню в інституті, наведено у «Реєстрі документів» університету та у «Реєстрі документів» інституту. Вид документів наведено у «Форми документів» університету та у «Форми документів» інституту.

Д.15 Процес «Управління протоколами» на рівні інституту виконується згідно з Документованою процедурою «Управління протоколами». Перелік протоколів, що підлягають управлінню на рівні інституту відповідає загальному переліку документів наведеному у «Реєстрі документів» інституту. Форми протоколів наведено в «Форми документів».

Д.16 Процес «Управління невідповідною продукцією» на рівні інституту виконується згідно з Документованою процедурою «Управління невідповідною продукцією».

Д.17 Процес «Коригувальні дії» в інституті виконується згідно з Документованою процедурою «Коригувальні дії».

Д.18 Процес «Запобіжні дії» в інституту виконується згідно з Документованою процедурою «Запобіжні дії».

Д.19 Процес «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» в частині, що стосується інституту, пов’язаний з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, технологій і но-рмативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг та про-ведення наукової діяльності.

Опис дій інституту в рамках процесу «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» наведено в розділі 8.2.3 Настанови з якості.

Д.20 Опис дій (або посилання) в рамках процесів, наведено в Документованій процедурі “Управління процесами».

Д.21 Всі процеси виконуються відповідно до Положень за єдиною схемою, що включає визначення входів, виходів, управлінських впливів (нормативних посилань) та ресурсів, необхідних для виконання процесів.

Додаток 2
до п. 4.2


Додаток 3
до п. 5.1