eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(09/21/19) Міжнародний день миру

There are no translations available. Факультет міжнародних відносин вітає студентів, своїх колег та кожну людину зі святом Міжнародного дня миру. Нехай нам всім буде мирне небо над головою. Слава Україні! Слова: Ліна Костенко Ідея: Олександр Кошак Актор: Сергій Белезюк Монтаж: Юлія В...
Читати далі...

(09/19/19) Дружній колектив Факультету міжнародних відносин вітає в своїх лавах!

There are no translations available. Дружній колектив Факультету міжнародних відносин вітає в своїх лавах! На кафедрі міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин дисципліну «Аналітичні і дослідницькі центри» викладатиме професор, доктор ...
Читати далі...

(09/16/19) На Факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету відбулося офіційне вручення студентських квитків студентам першого курсу

There are no translations available. Сьогодні на Факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету відбулося офіційне вручення студентських квитків студентам першого курсу. Декан факультету Юрій Волошин виступив з урочистим привітанням, наголосивши на важливо...
Читати далі...

(09/09/19) До Факультету міжнародних відносин НАУ надійшла подяка директора Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради

There are no translations available. До Факультету міжнародних відносин НАУ надійшла подяка директора Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» студентці спеціальності 293 «Міжнародне право...
Читати далі...

(09/03/19) Студенти Факультету міжнародних відносин відвідали Вищу кваліфікаційну комісію суддів України

There are no translations available. Студенти Факультету міжнародних відносин відвідали Вищу кваліфікаційну комісію суддів України У рамках ознайомчої практики, з метою вдосконалення отриманих під час навчання, знать та навичок, подальшого успішного використання їх у подальшій пра...
Читати далі...

There are no translations available.

Положення про кафедру міжнародної інформації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Кафедра є базовим структурним підрозділом університету інституту міжнародних відносин, що проводить навчально-виховну і навчально-методичну діяльність з напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (Додаток 1) і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певними напрямами (Додаток 2) відповідно до мети, головних завдань та Політики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.
1.2 Кафедра створюється рішенням Вченої ради НАУ за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.
1.3 Навчальна діяльність кафедри забезпечується державним бюджетом та спеціальними позабюджетними фондами університету.
Для забезпечення фінансової діяльності кафедра може мати власні субрахунки в бухгалтерії університету.
1.4 У відповідності до чинного законодавства кафедра бере участь у розробці форм господарювання та керується ними після затвердження Вченою радою інституту.
1.5 Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не суперечать чинному законодавству, Статуту університету та спрямовані на підвищення ефективності діяльності кафедри та університету, забезпечення якості підготовки фахівців.
1.6 Кафедра створюється, ліквідується, змінює профіль діяльності та найменування наказом ректора за поданням директора Інституту на підставі рішення ради Інституту та за рішенням Вченої ради університету.
1.7 Робота кафедри здійснюється у відповідності до перспективних та щорічних планів, які охоплюють навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну та інші види робіт. Плани затверджуються директором інституту міжнародних відносин.
Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри проводяться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача та при участі науково-педагогічних та інших працівників.
При вирішенні кадрових питань у засіданнях кафедри беруть участь усі штатні працівники кафедри, а також докторанти і аспіранти.
У голосуванні щодо вироблення думки про обрання на посади науково-педагогічних працівників приймають участь викладачі та наукові працівники.
1.8 Науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та навчально-допоміжний склад можуть залучатися відповідно до викладацької та науково-дослідної роботи за сумісництвом згідно з чинним законодавством.
1.9 Атестація кафедри здійснюється на основі експертного висновку Вченої ради університету або відповідних керівних органів згідно з діючим Положенням з урахуванням даних внутрішніх та зовнішніх аудитів в рамках СМЯ.
1.10 Кафедра в своїй діяльності керується Законом України “Про вищу освіту”, цим Положенням про кафедру НАУ, діючими навчальними планами, навчальними програмами, інструкціями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, ректора університету, представника вищого керівництва університету з якості, рішеннями Вченої Ради університету та Вченої Ради інституту, рішеннями Ради з якості університету та Комісії з якості інституту, іншими нормативними документами СМЯ, що регламентують навчальну, методичну, наукову та виховну роботу кафедри.
1.11 Положення про кафедру затверджується ректором університету після узгодження з  директором інституту відповідно до листа узгодження. Зміни до Положення вносяться, за необхідністю, завідувачем кафедрою після розгляду на засіданні кафедри, затверджуються ректором в установленому порядку. В листі реєстрації внесення змін робиться запис про зміну відповідного пункту Положення, дату зміни та підпис завідувача кафедри.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи з закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.
2.2 Вся робота кафедри повинна бути підпорядкована підготовці фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, мають високу професійну кваліфікацію та активну життєву позицію.
2.3 Основні завдання кафедри:
2.3.1 Проведення навчального процесу усіх форм навчання та видів занять з дисциплін щодо спеціальностей кафедри.
2.3.2 Проведення заходів щодо виховного процесу студентів.
2.3.3 Проведення комплексу робіт щодо методичного забезпечення навчального процесу.
2.3.4 Розробка навчальних та робочих програм з дисциплін.
2.3.5 Організація та проведення науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами кафедри.
2.3.6 Проведення заходів з управління документацією та записами (нормативною, протоколами, відомостями, журналами тощо).
2.3.7 Розробка та проведення заходів щодо управління невідповідною продукцією (освітньою послугою).
2.3.8 Розробка та проведення коригувальних дій щодо освітніх послуг.
2.3.9 Розробка та проведення запобіжних дій.
2.3.10 Проведення заходів щодо моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.
2.3.11 Участь в розробці ОПП, ОКХ, навчальних та робочих планів спеціальностей.
2.3.12 Участь в професійної орієнтації випускників середніх навчальних закладів та участь у відборі абітурієнтів.
2.3.13 Участь в заходах, що пов’язані зі споживачами (роботодавцями) освітніх послуг.
2.3.14 Участь в процесах працевлаштування випускників.
2.3.15 Участь в проведенні внутрішніх аудитів.
2.3.16 Участь в процесах управління персоналом (штатом кафедри, інституту, університету).
2.3.17 Участь в процесах управління інфраструктурою (аудиторним, лабораторним фондом та обладнанням).
2.3.18 Участь в управлінні виробничим середовищем (умовами навчального процесу).
2.3.19 Участь в процесі управління інформаційними ресурсами бібліотеки (бібліотечним фондом).

3. ФУНКЦІЇ

Основними функціями кафедри, що пов’язані з реалізацією основних завдань, є:
3.1 Проведення у відповідності до навчальних планів усіх форм навчання (денної, заочної, дистанційної, післядипломної освіти), навчальних занять (лекційних, практичних, семінарських, лабораторних), керівництво дипломним та курсовим проектуванням, навчальними та виробничими практиками, самостійною роботою студентів тощо), консультацій, екзаменів та заліків.
3.2 Безперервне підвищення рівня викладання дисциплін: підвищення якості лекційних занять як провідної форми навчання, впровадження активних методів навчання під час проведення практичних, семінарських, лабораторних занять.
3.3 Розробка та використання технічних засобів і нових технологій навчання, включаючи комп’ютерні та інші.
3.4 Постійний контроль якості навчання студентів з дисциплін кафедри, аналіз результатів міжсесійного контролю та семестрових заліково-екзаменаційних сесій.
Організація та контроль самостійної роботи студентів, надання їм систематичної допомоги у вивченні навчальних дисциплін.
3.5 Забезпечення підготовки за профілем кафедри фахівців для зарубіжних країн шляхом навчання студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів, стажистів, відрядження науково-педагогічних працівників (по завданню керівних органів) для роботи в зарубіжних країнах.
3.6 Планування та реалізація заходів щодо гуманітарного розвитку студентів.
3.7 Співпраця зі студентськими організаціями НАУ та інших навчальних закладів.
3.8 Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників та іншого навчально-методичного забезпечення і методичних розробок (вказівок) з дисциплін кафедри.
3.9 Своєчасна та якісна розробка навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафедри за кредитно-модульною системою.
3.10 Організація та проведення методичних і науково-практичних конференцій, семінарів тощо.
3.11 Проведення держбюджетних, госпдоговірних  кафедральних та інших наукових досліджень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи в тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців.
3.12 Обговорення виконаних науково-дослідних робіт та підготовка рекомендацій до їх опублікування, участь у впровадженні результатів наукових досліджень в практику.
3.13 Організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт з господоговірної та бюджетної тематики кафедри.
3.14 Надання допомоги виробництву шляхом виконання наукових досліджень на основі господарських договорів, договорів на передачу результатів науково-дослідної роботи та договорів про співробітництво.
3.15 Участь науково-педагогічних та наукових працівників кафедри в роботі науково-технічних товариств, конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.
3.16 Ведення документів і протоколів, які відображають зміст, організацію та методику проведення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, обов’язковий перелік яких визначається Інструкцією з діловодства університету, Документованими процедурами “Управління документацією”, “Управління протоколами” та Реєстром документів, Формами документів та Реєстром форм.
3.17 Своєчасне виявлення невідповідностей при наданні освітніх послуг, їх аналіз, визначення і реалізація заходів щодо їх усунення.
3.18 Внесення пропозицій до удосконалення нормативного базису освітніх процесів.
3.19 Визначення ефективних коригувальних дій щодо освітніх процесів та їх своєчасне здійснення.
3.20 Аналіз причин виникнення невідповідностей та визначення запобіжних дій, що виключають появу можливостей виникнення невідповідностей при наданні освітніх послуг.
3.21 Розробка, використання та вдосконалення методів, технологій та нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.
3.22 Участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і на їх основі – навчальних та робочих навчальних планів напрямів та спеціальностей підготовки.
3.23 Організація та проведення професійно-орієнтаційної роботи серед молоді.
3.24 Участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів і посібників для забезпечення заходів з професійної орієнтації серед молоді.
3.25 Зв’язок з провідними підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки фахівців. Формування пропозицій щодо коригування навчальних планів, програм.
3.26 Залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників підприємств.
3.27 Участь у роботі з підвищення кваліфікації фахівців відповідних галузей народного господарства, через діючі при університеті (інституті, кафедрі) курси, центри тощо.
3.28 Участь у створенні та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей щодо напрямів підготовки фахівців кафедрою.
3.29 Участь провідних фахівців кафедри в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ.
3.30 Планування та своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів; вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників; надання допомоги початкуючим науково-педагогічним працівникам в опануванні педагогічною майстерністю.
3.31 Розгляд дисертацій, які висуваються до захисту членами кафедри або (за дорученням керівництва університету) іншими здобувачами.
3.32 Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами.
3.33 Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання.
3.34 Планування та реалізація заходів щодо ефективного використання та зберігання аудиторного фонду та обладнання.
3.35 Участь в заходах щодо управління виробничим середовищем (умовами для проведення навчального процесу).
3.36 Формування для науково-технічної бібліотеки НАУ переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри.
3.37 Відслідковувати забезпеченість навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.

4. КЕРІВНИЦТВО

4.1 Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на сім років. Призначення та звільнення завідувача кафедри здійснюється наказом ректора. Із завідувачем кафедри укладається контракт.
Завідувач кафедри здійснює керівництво на принципах єдиноначальності в тісному контакті з трудовим колективом.
4.2 Завідувач кафедри у своїй діяльності керується законодавством про працю, наказами та розпорядженнями ректора університету, представника вищого керівництва з якості, проректора з навчальної роботи, Статутом університету, посадовою інструкцією, документацією системи менеджменту якості НАУ, іншими нормативними документами.
4.3 Завідувач кафедри службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів.
4.4 Завідувач кафедри здійснює керівництво кафедрою згідно з посадовою інструкцією, яка затверджується проректором НАУ з навчальної роботи та узгоджується з директором інституту .
4.5 Завідувач кафедри несе персональну відповідальність з питань СМЯ кафедри.
4.6 Управління діяльністю на кафедрі здійснюється згідно з службовою підпорядкованістю, положеннями посадових інструкцій співробітників шляхом визначення дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування кафедри. Структурна схема управління діяльністю кафедри наведена в Додатку 3.
Ряд функцій відповідальних за напрямки діяльності кафедри можуть бути об’єднані та виконуватися однією посадовою особою.

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Кафедра несе відповідальність за якість підготовки фахівців за профілем кафедри.
5.2 Відповідальність завідувача кафедри, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, співробітників науково-дослідної частини при кафедрі, докторантів та аспірантів визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їх посадовими інструкціями.
5.3 Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за кафедру в цілому, за рівень організації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, наукової роботи, за створення здорової, творчої атмосфери в колективі кафедри, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх збереження.
5.4 Відповідальність кожного працівника індивідуальна в залежності від обов'язків, покладених на нього для виконання завдань та функцій кафедри в системі менеджменту якості.
5.5 Кафедра та її співробітники мають право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту) заходи щодо покращення рівня надання освітніх послуг.
5.6 Співробітники кафедри мають право вимагати від відповідних служб НАУ забезпечення необхідних умов для проведення навчального процесу та наукової діяльності.
5.7 Кафедра має право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту) заохочення її працівників за якісну та сумлінну працю.
5.8 Завідувач кафедри має право:
– брати участь у роботі всіх підрозділів і органів управління університету, де обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри;
– затверджувати індивідуальні плани роботи науково-педагогічних та інших працівників, екзаменаційні білети тощо.
– розподіляти навчальне навантаження та функціональні обов'язки між працівниками кафедри, контролювати своєчасність та якість їх виконання; контролювати всі форми навчальних занять та наукових досліджень, які проводяться на кафедрі;
– підбирати кандидатури на вакантні посади, представляти ректору в установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників кафедри, їх морального та матеріального заохочення, а також щодо заходів дисциплінарного впливу;
– вимагати від структурних підрозділів та служб університету прийняття заходів, а також створення соціально-побутових умов, які б забезпечували колективу кафедри успішне проведення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи;
– вносити на розгляд ректора та проректорів за напрямами пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу та наукових досліджень в університеті;
– вимагати від науково-педагогічних та інших працівників дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, приладів та обладнання тощо в навчальній та науковій роботі.

6. СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1 Кафедра входить до складу Інституту міжнародних відносин.
6.2 Структура, кількісний та якісний склад кафедри залежать від установленого університетом співвідношення “науково-педагогічний працівник – кількість студентів”, обсягу та характеру навчального навантаження, які визначаються навчальними планами підготовки фахівців, а також характеру та обсягу наукової роботи.
6.3 До складу кафедри входять завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, викладачі-стажисти, докторанти, аспіранти, навчально-допоміжний персонал (завідувач навчальної лабораторії, інженери, старші лаборанти, лаборанти тощо), а також працівники наукових підрозділів кафедри (наукові, інженерні та технічні працівники).
6.4 За кафедрою можуть закріплюватись комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні лабораторії та обладнання, які забезпечують навчальний процес, науково-дослідні лабораторії (проблемні, галузеві тощо) та наукові групи, які забезпечують наукові дослідження за профілем кафедри.
6.5 У складі кафедри можуть бути створені сектори, що об'єднують науково-педагогічних працівників однієї спеціальності або однієї чи декількох найбільш близьких за змістом навчальних дисциплін, для ефективного рішення методичних та організаційних питань забезпечення навчального процесу.
6.6 Кафедра може мати філії (в наукових та проектних організаціях, на експлуатаційних та ремонтних підприємствах), залучаючи до їх роботи працівників організацій, підприємств та кафедри на умовах сумісництва або погодинної оплати в межах встановлених кафедрі фонду фінансування та штатів.
6.7 Кафедра складає штатний розпис у межах фонду оплати праці (держбюджет, госпдоговірна діяльність та інші надходження), який затверджується ректором (проректором) університету на кожний навчальний рік.
6.8 Заміщення посад науково-педагогічних працівників здійснюється за конкурсом у відповідності до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 №744. З науково- педагогічними працівниками укладається контракт, як особлива форма трудового договору.
6.9 За кафедрою закріплюються майно та приміщення, в яких організовуються навчальні аудиторії, навчальні та науково-дослідні лабораторії, кабінети тощо.
Закріплені за кафедрою майно та приміщення є складовою частиною власності університету.
6.10. Схема організаційної структури кафедри наведена в Додатку 4.

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1 Кафедра взаємодіє з іншими кафедрами з питань виявлення та реалізації міждисциплінарних логічних зв’язків, обміну досвіду, спільних наукових досліджень, проведення спільних виховних та культурно-масових заходів зі студентами.
7.2 З директоратом інституту – з питань планування та організації навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи, участі викладачів кафедри в проведенні всіх заходів зі студентами, що проводяться на кафедрі, підзвітності кафедри з усіх напрямків роботи директорату відповідного інституту.
7.3 З навчальним відділом, навчально-методичним відділом, відділом технічних засобів навчання, відділом гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій, науково-дослідною частиною, відділом докторантури та аспірантури, адміністративно-господарською частиною, науково-технічною бібліотекою, планово-фінансовим відділом, централізованою бухгалтерією. відділом маркетингу та технічного розвитку та іншими службами з питань виконання покладених на колектив кафедри функцій.

8. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

8.1 Для реалізації завдань та функцій на кафедрі реалізується ряд процесів, які відносяться до трьох основних груп процесів СМЯ НАУ – процеси менеджменту, процеси вищої освіти та забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ НАУ і спрямовані на виконання основних завдань та функцій кафедри.
8.2 Кафедрою виконуються наступні процеси вищої освіти:
– навчально-виховний процес;
– навчально-методична діяльність;
– проектування та розробка (щодо навчального процесу);
– наукова діяльність.
8.3 Кафедра бере участь у таких процесах вищої освіти, процесах менеджменту та забезпечувальних процесах:
– процеси, пов’язані зі споживачами;
– доуніверситетська підготовка;
 відбір абітурієнтів;
 проектування і розробка;
 навчально-методична діяльність;
 навчально-виховний процес;
– процес працевлаштування випускників;
– внутрішні аудити (в підрозділах НАУ);
– управління персоналом;
– управління інфраструктурою;
– управління виробничим середовищем;
– управління інформаційними ресурсами бібліотеки.
8.4 Кафедра виконує наступні обовязкові процеси менеджменту (в рамках СМЯ):
– управління документацією;
– управління невідповідною продукцією (освітньою послугою);
– коригувальні дії;
– запобіжні дії;
– моніторинг та вимірювання процесів СМЯ.
8.5 Організація навчально-виховного процесу
Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (перелік наведено в Додатку 1) відповідно до мети та головних завдань Політики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.
8.6 Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
– здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;
– інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню особистості.
8.7 Навчання на кафедрі здійснюється за такими формами:
– денна.
8.8 Організація навчального процесу на кафедрі здійснюється за формами:
– навчальні заняття за видами (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації тощо);
– самостійна робота;
– практична підготовка;
– контрольні заходи.
Опис дій щодо виконання процесів, які реалізує кафедра, наведено в Додатку 5.

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1 Результативність роботи кафедри визначається на рівні всієї кафедри та на рівні кожного її співробітника.
9.2 Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань, покладених на кафедру або на кожного її співробітника.
9.3 Критерієм результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна оцінка результативності не менша планового рівня, що визначається згідно з СМЯ НАУ ДП 7.5.1 –02  2013 “Управління процесами”.
9.4 Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.
9.5 Керуючі впливи при визначенні невідповідностей щодо виконання процесів реалізуються у вигляді коригувальних та запобіжних дій.
9.6 Оцінку результативності процесів виконує відповідальний з якості кафедри. На основі цих оцінок формується оцінка результативності кафедри, яка передається відповідальному за процес (відповідно до матриці відповідальності) для формування інтегральної оцінки СМЯ університету.

10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Кафедра є випусковою за спеціальністю 7/8.03020401 «Міжнародна інформація».
Випускова кафедра виконує такі функції:
10.1 Організація та проведення робіт з відкриття напряму підготовки фахівців, спеціальності та спеціалізацій за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
10.2 Організація та проведення робіт з акредитації,  ліцензування та атестації напрямів та спеціальностей підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
10.3 Вивчення попиту підприємств, організацій та установ у фахівцях напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій, що входять у дану спеціальність.
10.4 Участь у проведенні роботи з професійної орієнтації серед молоді.
10.5 Участь у роботі приймальної комісії з прийому до університету студентів за держбюджетною та контрактною формами фінансування.
10.6 Розробка, узгодження та подання для затвердження відповідних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.
10.7 Розробка та коригування робочих навчальних планів ступеневої підготовки фахівців за напрямом та спеціальністю.
10.8 Узгодження навчальних та робочих навчальних програм з усіх навчальних дисциплін напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій.
10.9 Аналіз якості викладання всіх навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.
10.10 Аналіз відвідування навчальних занять та поточної успішності студентів напряму підготовки та спеціальності, розробка пропозицій щодо їх поліпшення та подальшого навчання студентів, у тому числі переведення до наступного освітньо-кваліфікаційного рівня.
10.11 Участь у проведенні ректорського контролю якості підготовки фахівців.
10.12 Розробка методичних матеріалів з організації та проведення державного та кваліфікаційного екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” відповідно.
10.13 Організація та проведення державних та кваліфікаційних екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та  “Магістр” відповідно.
10.14 Розробка методичних матеріалів з виконання та захисту атестаційних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.
10.15 Розробка тематики атестаційних робіт випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, організація роботи державних екзаменаційних комісій, рецензування та захисту атестаційних робіт випускників.
10.16 Організація та проведення захисту атестаційних робіт випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та  “Магістр” відповідно.
10.17 Організація, проведення та методичне забезпечення всіх видів навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки та спеціальності.
10.18 Розробка та реалізація комплексу заходів щодо підсилення професійної підготовленості студентів; координація роботи по підсиленню професійної спрямованості викладання фундаментальних та спеціальних навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.
10.19 Розробка пропозицій щодо поліпшення підготовки випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.
10.20 Організація та проведення один раз у три-п’ять років науково-методичних конференцій, семінарів або нарад з комплексу питань, пов'язаних з якістю підготовки фахівців різного рівня із залученням як провідних викладачів, які проводять навчальні заняття за напрямом підготовки та спеціальністю в університеті та інших вищих навчальних закладах країни, так і представників виробництва, замовників.
10.21 Участь у працевлаштуванні фахівців, надання методичної допомоги підприємствам у організації їх стажування.
Організація зв'язків з випускниками з метою вивчення якості їх практичної підготовки та розробки заходів з поліпшення підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.
Вивчення питань, пов'язаних з адаптацією молодих фахівців до умов функціонування підприємств, їх професійним ростом.
10.22 Організація та проведення самоатестації кафедри, напряму підготовки та спеціальності.
10.23 Організація виконання студентами комплексних кваліфікаційних завдань зі спеціальності та комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.
10.24 Розвиток співробітництва з підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.
10.25 Організація виступів керівного складу та провідних фахівців підприємств, установ і організацій перед студентами та науково-педагогічними працівниками; залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників галузі, для потреб якої здійснюється підготовка за напрямом та спеціальністю.
10.26 Здійснення в установленому порядку співробітництва із спорідненими вищими навчальними закладами України, зарубіжними вищими навчальними закладами з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також з зарубіжними науково-дослідними організаціями за напрямом підготовки та спеціальністю.

Додаток 1
до п.1.1

Перелік напрямів, спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін кафедри

Галузь
Напрям
Навчальна дисципліна
1
2
3
0302
«Міжнародні відносини»
6.030204
«Міжнародна інформація»
 1. Політологія
 2. Сучасні інформаційні системи і технології
 3. Вступ до спеціальності
 4. Інформатика та інформаційні системи і технології
 5. Математичні основи інформаційних технологій
 6. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 7. Основи аналітичної експертизи
 8. Основи дипломатії
 9. Основи міжнародних інформаційних відносин
 10.  Основи наукових досліджень
 11.  Прикладна інформатика
 12. Прикладні дослідження та аналіз інформації
 13. Теорія та практика комунікації
 14. Сучасні інформаційні системи і технології
 15. Міжнародна інформація
 16. Міжнародні відносини та світова політика
 17. Економетрика
 18. Аналітичні і дослідницькі центри (вибіркова)
 19. Зовнішня політика України
 20. Інформаційна екологія (вибіркова)
 21. Риторика (спічрайтинг)
 22. Системний аналіз в міжнародних відносинах
 23. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
 24. Електронна комерція (вибіркова)
 25. Зв’язки з громадськістю
 26. Маркетингова політика комунікацій (вибіркова)
 27. Міжнародні інформаційні системи та технології
 28. Основи інформатизації суспільства (вибіркова)
 29. Теорія та практика комунікації
 30. Теорія та практика реклами (вибіркова)
7/8.03020401
«Міжнародна інформація»
 1. Інтелектуальна власність
 2. Інтелектуальні інформаційні системи
 3. Інформаційні війни
 4. Математичне моделювання та прогнозування  міжнародних відносин
 5. Сучасні підходи в теорії міжнародних відносин
 6. Цивілізаційні- аспекти світової політики
 7. Інтелектуальна власність
8.03020401.02
«Міжнародна інформація»
 1. Міжнародні системи та глобальний розвиток
 2. Аналіз соціальних систем
 3. Інформаційне суспільство
 4. Інформаційні ресурси сучасної світової цивілізації
 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародного політичного процесу
 6. Міжнародний медіа-моніторинг
 7. Управління інформаційними процесами в міжнародних комунікаціях
 8. Міжнародна інформаційна безпека

10. ДО
ДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Кафедра є випусковою за спеціальністю 7/8.03020401 «Міжнародна інформація».

Випускова кафедра виконує такі функції:

10.1 Організація та проведення робіт з відкриття напряму підготовки фахівців, спеціальності та спеціалізацій за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

10.2 Організація та проведення робіт з акредитації,  ліцензування та атестації напрямів та спеціальностей підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

10.3 Вивчення попиту підприємств, організацій та установ у фахівцях напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій, що входять у дану спеціальність.

10.4 Участь у проведенні роботи з професійної орієнтації серед молоді.

10.5 Участь у роботі приймальної комісії з прийому до університету студентів за держбюджетною та контрактною формами фінансування.

10.6 Розробка, узгодження та подання для затвердження відповідних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.

10.7 Розробка та коригування робочих навчальних планів ступеневої підготовки фахівців за напрямом та спеціальністю.

10.8 Узгодження навчальних та робочих навчальних програм з усіх навчальних дисциплін напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій.

10.9 Аналіз якості викладання всіх навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.10 Аналіз відвідування навчальних занять та поточної успішності студентів напряму підготовки та спеціальності, розробка пропозицій щодо їх поліпшення та подальшого навчання студентів, у тому числі переведення до наступного освітньо-кваліфікаційного рівня.

10.11 Участь у проведенні ректорського контролю якості підготовки фахівців.

10.12 Розробка методичних матеріалів з організації та проведення державного та кваліфікаційного екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” відповідно.

10.13 Організація та проведення державних та кваліфікаційних екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та  “Магістр” відповідно.

10.14 Розробка методичних матеріалів з виконання та захисту атестаційних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

10.15 Розробка тематики атестаційних робіт випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, організація роботи державних екзаменаційних комісій, рецензування та захисту атестаційних робіт випускників.

10.16 Організація та проведення захисту атестаційних робіт випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та  “Магістр” відповідно.

10.17 Організація, проведення та методичне забезпечення всіх видів навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки та спеціальності.

10.18 Розробка та реалізація комплексу заходів щодо підсилення професійної підготовленості студентів; координація роботи по підсиленню професійної спрямованості викладання фундаментальних та спеціальних навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.19 Розробка пропозицій щодо поліпшення підготовки випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

10.20 Організація та проведення один раз у три-п’ять років науково-методичних конференцій, семінарів або нарад з комплексу питань, пов'язаних з якістю підготовки фахівців різного рівня із залученням як провідних викладачів, які проводять навчальні заняття за напрямом підготовки та спеціальністю в університеті та інших вищих навчальних закладах країни, так і представників виробництва, замовників.

10.21 Участь у працевлаштуванні фахівців, надання методичної допомоги підприємствам у організації їх стажування.

Організація зв'язків з випускниками з метою вивчення якості їх практичної підготовки та розробки заходів з поліпшення підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.

Вивчення питань, пов'язаних з адаптацією молодих фахівців до умов функціонування підприємств, їх професійним ростом.

10.22 Організація та проведення самоатестації кафедри, напряму підготовки та спеціальності.

10.23 Організація виконання студентами комплексних кваліфікаційних завдань зі спеціальності та комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.24 Розвиток співробітництва з підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.

10.25 Організація виступів керівного складу та провідних фахівців підприємств, установ і організацій перед студентами та науково-педагогічними працівниками; залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників галузі, для потреб якої здійснюється підготовка за напрямом та спеціальністю.

10.26 Здійснення в установленому порядку співробітництва із спорідненими вищими навчальними закладами України, зарубіжними вищими навчальними закладами з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також з зарубіжними науково-дослідними організаціями за напрямом підготовки та спеціальністю.


Додаток 2
до п.1.1

Перелік та характеристика напрямів наукової діяльності кафедри

1. Інформаційні інструменти реалізації політики держав.
Науковий керівник – д.п.н., професор Соснін О.В..
2. Дослідження інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації міжнародних відносин.
Науковий керівник – к.п.н., доцент Ржевська Н.Ф..

Додаток 3
до п.4.6

Схема управління кафедрою

dsc 0382

Додаток 4
до п.6.10

Схема організаційної структури кафедри

dsc 0382

Додаток 5
до п.8.8

Опис дій в рамках процесів СМЯ, що реалізуються на кафедрі

Д.3.1 Опис дій у рамках «Навчально-виховного процесу» наведено в Положенні про організацію навчального процесу в НАУ за кредитно-модульною системою (СМЯ НАУ П 03.02(01) – 01 – 2004).
Д.3.2 Процес «Навчально-методична діяльність» включає комплекс робіт з розробки та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. До методичного забезпечення відносяться – підручники, навчальні посібники, коспекти лекцій, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, курсових проектів (робіт) тощо.
Опис дій в рамках процесу «Навчально-методична діяльність» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 02  2011).
Д.3.3 Процес «Проектування та розробка» (щодо навчального процесу) включає комплекс робіт з розробки ОКХ, ОПП, навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей, навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін.
Опис дій в рамках процесу «Проектування та розробка» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 02  2012).
Д.3.4 Процес «Наукова діяльність» включає комплекс науково-дослідних робіт в рамках проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Наукова діяльність» наведено в Положенні про науково-дослідну частину НАУ (СМЯ НАУ П 25  01 – 2008).
Д.3.5 «Процеси, пов’язані зі споживачами» включають комплекс робіт з встановлення зв’язків з роботодавцями, батьками абітуріентів, МОНУ, укладення договорів про співпрацю зі споживачами, виявлення їх вимог для реалізації одного з основних принципів міжнародних стандартів серії ISO 9001, який сприяє забезпеченню ефективності та результативності СМЯ в університеті.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Процеси, пов’язані зі споживачами» наведено в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01  02 – 2011) та в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02  02 – 2012).
Д.3.6 Процес «Доуніверситетська підготовка» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням професійної орієнтації випускників середніх навчальних закладів, участь у розробці та поширенні інформаційних матеріалів серед молоді.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Доуніверситетська підготовка» наведено в Положенні про Інститут доуніверситетської підготовки (СМЯ НАУ П 17  02 – 2013).
Д.3.7 Процес «Відбір абітурієнтів» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням робіт в приймальній комісії НАУ.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Відбір абітурієнтів» наведено в Положенні про приймальну комісію.
Д.3.8 «Процес працевлаштування випускників» включає комплекс робіт зі створення та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей відповідно напрямів підготовки фахівців кафедрою, надання консультаційної допомоги випускникам.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Процес працевлаштування випускників» в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01  02 – 2011).
Д.3.9 Процес «Внутрішні аудити» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з учас-тю внутрішніх аудиторів, які є провідними фахівцями кафедри в складі аудиторських груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ. Процес «Внутрішні аудити» стосується кафедри також в частині перевірки кафедри відповідно до програми внутрішніх аудитів.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Внутрішні аудити» наведено в Документованій процедурі «Порядок проведення внутрішніх аудитів» (СМЯ НАУ ДП 8.2.2 – 02– 2012).
Д.3.10 Процес «Управління персоналом» включає комплекс робіт з підвищення квалі-фікації науково-педагогічних працівників кафедри, організації та контролю навчання докто-рантів, аспірантів, здобувачів, стажистів, прийомом на роботу, звільненням, вивченням, уза-гальненням та поширенням досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників, на-данням допомоги молодим викладачам в опануванні педагогічної майстерності.
Порядок виконання дій співробітниками кафедри регламентовано відповідними посадовими інструкціями, які є складовою документації СМЯ і знаходяться в справах кафедри.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління персоналом» наведено в Положенні про відділ кадрів та документозабезпечення (СМЯ НАУ П 01  02 – 2013).
Д.3.11 Процес «Управління інфраструктурою» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з обгрунтуванням пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами, забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання, плануванням та реалізацією заходів щодо ефективного використання аудиторного фонду та зберігання обладнання.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління інфраструктурою» наведено в Положеннях про: господарський відділ (СМЯ НАУ П 06.13  01 – 2008), відділу маркетингу та технічного розвитку (СМЯ НАУ П 28  01 – 2011), експлуатаційно-технічний відділ (СМЯ НАУ П 06.09  01 – 2008) та науково-дослідний інститут «Інтегрованих телекомунікаційних технологій» (СМЯ НАУ П 26  01– 2008).
Д.3.12 Процес «Управління виробничим середовищем», що стосується кафедри, пов’язаний з участю в заходах щодо забезпечення сприятливих умов проведення навчального процесу у виробничому середовищі, роботи навчально-допоміжного персоналу в аудиторіях та виробничих приміщеннях.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління виробничим середовищем» наведено в Положенні про відділ охорони праці та навколишнього середовища університету (СМЯ НАУ П 06.05  01 – 2008).
Д.3.13 Процес «Управління інформаційними ресурсами бібліотеки» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з формуванням пропозицій для науково-технічної бібліотеки НАУ щодо переліку навчально-методичних видань, які видаються в Україні та інших країнах, для придбання щодо забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, відслідковуванням забезпеченності навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління інформаційними ресурсами бібліотеки» наведено в Положеннях про науково-технічну бібліотеку (СМЯ НАУ П 06.45 02 – 2011), навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02  02 – 2012), відділ гуманітарного розвитку (СМЯ НАУ П 24  01 – 2013), Редакційно-видавничий відділ (СМЯ НАУ П 06.40  01 – 2011).
Д.3.14 Процес «Управління документацією» на кафедрі, виконується відповідно до Інструкції з діловодства університету (СМЯ НАУ ІД 01 02 2013) та документованої процедури «Управління документацією» (СМЯ НАУ 4.2.3 – 02 – 2010).
Перелік документів, що підлягають управлінню на кафедрі наведені у «Реєстрі документів» (СМЯ НАУ РД 03.02  02  2010) та Реєстрі документів» (СМЯ НАУ РД 01 – 15.01.05 – 02 – 2014). Форма документів наведена в «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 03.02  02  2010) та «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 15.01.05 – 02 – 2014).
Д.3.15 Процес «Управління протоколами» на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою «Управління протоколами» (СМЯ НАУ ДП 4.2.4 – 01 – 2008).
Перелік протоколів, що підлягають управлінню на кафедрі відповідає загальному переліку документів «Реєстр документів» (СМЯ НАУ РД 03.02 – 02 – 2010), «Реєстр документів» (СМЯ НАУ РД 15.01.05 – 02 – 2014). Вид документів наведено в «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 03.02 – 02 –2010) та «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД15.01.05 – 02 –2014).
Д.3.16 Процес «Управління невідповідною продукцією (освітньою послугою)» на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою «Управління невідповідною продукцією» (СМЯ НАУ ДП 8.3 – 01 – 2008).
Д.3.17 Процес «Коригувальні дії» на кафедрі виконується відповідно до Документованої процедури «Коригувальні дії» (СМЯ НАУ ДП 8.5.2 – 01 – 2008).
Д.3.18 Процес «Запобіжні дії» на кафедрі виконується відповідно до Документованої процедури «Запобіжні дії» (СМЯ НАУ ДП 8.5.3 – 01 – 2008).
Д.3.19 Процес «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» стосується кафедри, в часнині пов’язаній з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, технологій і но-рмативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг та нау-ковою діяльністю.
Опис дій кафедри в рамках процесу «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» наведено в розділі 8.2.3 Настанови з якості (СМЯ НАУ НЯ 01 – 2008).
Д.3.20 Опис дій в рамках процесів, представлених в п.п.8.2, 8.3, наведено в Документованій процедурі «Управління процесами» (СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 02 – 2013).