eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/19/19) Збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ)

There are no translations available. Відбулись збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ). На зборах були присутні 110 представників від усіх структурних підрозділів факультету. Головне питання порядку денного – доповідь декана Юрія Волошина «Про діяльність Факул...
Читати далі...

(10/19/19) «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя»

There are no translations available. На Факультеті міжнародних відносин відбувся показ вистави студентської арт-студії «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя». Захід почався привітанням декана Юрія Волошина, який висловив своє захоплення стуентською аматорською сту...
Читати далі...

(10/17/19) На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)»

There are no translations available. На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)», організований викладачами кафедри, а саме Наталією Василишиною, Р.А. Слобоженко, О.В. Куценко та Т.С.Скри...
Читати далі...

(10/17/19) Фестиваль козацької пісні на ФМВ

There are no translations available. Фестиваль козацької пісні на ФМВ На Факультеті міжнародних відносин пройшов Фестиваль козацької пісні, приурочений до Дня українського козацтва. У заході взяли учать 8 команд, всіх представлених на факультеті спеціальностей. Захід було відкрито ...
Читати далі...

(10/17/19) 10.10.2019

There are no translations available. Професор кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин НАУ Ірина Бонацька, Перший віцепрезидент Асоціації іспаністів України, прийняла участь у прийомі, організуваному Посольством Іспанії в Україні з нагоди свята Дня іспанської нації. Іспан...
Читати далі...

There are no translations available.

Положення про кафедру журналістики

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Кафедра є базовим структурним підрозділом Інституту міжнародних відносин. Кафедра проводить навчально-виховну і навчально-методичну діяльність із напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (Додаток 1) і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певними напрямами (Додаток 2) відповідно до мети, головних завдань і Політики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.

1.2 Кафедра створюється рішенням Вченої ради НАУ за умови, якщо до її складу входить не менше, ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше, ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

1.3 Навчальна діяльність кафедри забезпечується державним бюджетом та спеціальними позабюджетними фондами університету.

Для забезпечення фінансової діяльності кафедра може мати власні субрахунки в бухгалтерії університету.

1.4 Відповідно до чинного законодавства кафедра бере участь у розробці форм господарювання та керується ними після затвердження Вченою радою інституту.

1.5 Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не суперечать чинному законодавству, Статуту університету та спрямовані на підвищення ефективності діяльності кафедри та університету, забезпечення якості підготовки фахівців.

1.6 Кафедра створюється, ліквідується, змінює профіль діяльності та найменування наказом ректора за поданням директора Інституту на підставі рішення ради Інституту та за рішенням Вченої ради університету

1.7 Робота кафедри здійснюється відповідно до перспективних і щорічних планів, які охоплюють навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну та інші види робіт. Плани затверджуються ректором (проректором) університету.

Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри проводяться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача й за участі науково-педагогічних та інших працівників.

При вирішенні кадрових питань у засіданнях кафедри беруть участь усі штатні працівники кафедри, а також докторанти й аспіранти.

У голосуванні щодо вироблення думки про обрання на посади науково-педагогічних працівників беруть участь викладачі та наукові працівники.

1.8 Науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та навчально-допоміжний склад можуть залучатися відповідно до викладацької та науково-дослідної роботи за сумісництвом згідно з чинним законодавством.

1.9 Атестація кафедри здійснюється на основі експертного висновку Вченої ради університету або відповідних керівних органів згідно з чинним Положенням з урахуванням даних внутрішніх та зовнішніх аудитів у межах системи менеджменту якості (СМЯ).

1.10 Кафедра у своїй діяльності керується Законом України “Про вищу освіту”, типовим Положенням про кафедру НАУ, чинними навчальними планами, навчальними програмами, інструкціями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ректора університету, представника вищого керівництва університету з якості, рішеннями Вченої Ради університету та Вченої Ради інституту, рішеннями Ради з якості університету та Комісії з якості інституту, іншими нормативними документами СМЯ, що регламентують навчальну, методичну, наукову та виховну роботу кафедри.

1.11 Положення про кафедру затверджується ректором університету після узгодження з директором інституту відповідно до листа узгодження. Зміни до Положення вносяться, за необхідністю, завідувачем кафедри після розгляду на засіданні кафедри, затверджуються ректором в установленому порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників і підвищення їхньої кваліфікації.

2.2 Уся робота кафедри повинна бути підпорядкована підготовці фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними вміннями й навичками роботи в структурних підрозділах системи засобів масової інформації, мають високу професійну кваліфікацію та активну життєву позицію.

2.3 Основні завдання кафедри:

2.3.1 Проведення навчального процесу всіх форм навчання та видів занять із дисциплін щодо спеціальностей кафедри.

2.3.2 Проведення заходів щодо виховного процесу студентів.

2.3.3 Проведення комплексу робіт щодо методичного забезпечення навчального процесу.

2.3.4 Розробка навчальних і робочих програм з дисциплін.

2.3.5 Організація та проведення науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами кафедри.

2.3.6 Проведення заходів з управління документацією та записами (нормативною, протоколами, відомостями, журналами тощо).

2.3.7 Розробка та проведення заходів щодо управління невідповідною продукцією (освітньою послугою).

2.3.8 Розробка та проведення коригувальних дій щодо освітніх послуг.

2.3.9 Розробка та проведення запобіжних дій.

2.3.10 Проведення заходів щодо моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

2.3.11 Участь у розробці ОПП, ОКХ, навчальних і робочих планів спеціальності.

2.3.12 Участь у професійній орієнтації випускників середніх навчальних закладів та участь у відборі абітурієнтів.

2.3.13 Участь у заходах, що пов’язані зі споживачами (роботодавцями) освітніх послуг.

2.3.14 Участь у процесах працевлаштування випускників.

2.3.15 Участь у проведенні внутрішніх аудитів.

2.3.16 Участь у процесах управління персоналом (кафедри, інституту, університету).

2.3.17 Участь у процесах управління інфраструктурою (аудиторним, лабораторним фондом та обладнанням).

2.3.18 Участь у процесі управління інформаційними ресурсами бібліотеки (бібліотечним фондом).

3. ФУНКЦІЇ

Основними функціями кафедри, що пов’язані з реалізацією основних завдань, є:

3.1 Проведення відповідно до навчальних планів денної форми навчання навчальних занять (лекційних, практичних, семінарських, лабораторних, керівництво курсовими роботами, творчими та виробничими практиками, самостійною роботою студентів тощо), консультацій, екзаменів та заліків.

3.2 Безперервне підвищення рівня викладання дисциплін: підвищення якості лекційних занять як провідної форми навчання, впровадження активних методів навчання під час проведення практичних, семінарських, лабораторних занять, організація практичних занять безпосередньо в засобах ЗМІ.

3.3 Розробка та використання технічних засобів і нових технологій навчання, включаючи комп’ютерні та інші.

3.4 Постійний контроль якості навчання студентів з дисциплін кафедри, аналіз результатів міжсесійного контролю та семестрових заліково-екзаменаційних сесій.

Організація та контроль самостійної роботи студентів, надання їм систематичної допомоги у вивченні навчальних дисциплін.

3.5 Забезпечення підготовки за профілем кафедри фахівців для зарубіжних країн шляхом навчання студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів, стажистів, відрядження науково-педагогічних працівників (відповідно до завдань керівних органів) для роботи в зарубіжних країнах.

3.6 Планування та реалізація заходів щодо гуманітарного розвитку студентів.

3.7 Співпраця зі студентськими організаціями НАУ та інших навчальних закладів.

3.8 Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників та іншого навчально-методичного забезпечення і методичних розробок (вказівок) з дисциплін кафедри.

3.9 Своєчасна та якісна розробка навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафедри за кредитно-модульною системою.

3.10 Організація та проведення методичних і науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

3.11 Проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень із найважливіших фундаментальних, соціально-економічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи в тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців.

3.12 Обговорення виконаних науково-дослідних робіт та підготовка рекомендацій до їх опублікування, участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику редакційної діяльності.

3.13 Організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт із госпдоговірної та бюджетної тематики кафедри.

3.14 Надання допомоги редакційним колективам шляхом виконання наукових досліджень на основі господарських договорів, договорів на передачу результатів науково-дослідної роботи та договорів про співробітництво.

3.15 Участь науково-педагогічних працівників кафедри в роботі науково-технічних, творчих товариств, конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.

3.16 Ведення документів і протоколів, які відображають зміст, організацію та методику проведення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, обов’язковий перелік якої визначається Інструкцією з діловодства університету, Документованою процедурою “Управління протоколами” та Реєстром документів, Формами документів та Реєстром форм.

3.17 Своєчасне виявлення невідповідностей при наданні освітніх послуг, аналіз їх, визначення і реалізація заходів щодо їхнього усунення.

3.18 Внесення пропозицій щодо удосконалення нормативного базису освітніх процесів.

3.19 Визначення ефективних коригувальних дій щодо освітніх процесів та своєчасне здійснення їх.

3.20 Аналіз причин виникнення невідповідностей та визначення запобіжних дій, що усувають появу можливостей виникнення невідповідностей при наданні освітніх послуг.

3.21 Розробка, використання та вдосконалення методів, технологій та нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

3.22 Участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і на їхній основі – навчальних та робочих навчальних планів напрямів і спеціальностей підготовки.

3.23 Організація та проведення професійно-орієнтованої роботи серед молоді.

3.24 Участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів і посібників для забезпечення заходів з професійної орієнтації серед молоді.

3.25 Зв’язок з провідними інформаційними організаціями з питань підготовки фахівців. Формування пропозицій щодо коригування навчальних планів, програм.

3.26 Залучення до педагогічної діяльності провідних вчених і практичних працівників редакцій.

3.27 Участь у роботі з підвищення кваліфікації фахівців журналістики, через діючі при кафедрі Академію екстремальної журналістики, центру журналістських розслідувань.

3.28 Участь у створенні та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників в інформаційно-аналітичних структурах.

3.29 Участь провідних фахівців кафедри в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ.

3.30 Планування та своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів; вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників; надання допомоги початкуючим науково-педагогічним працівникам в опануванні педагогічною майстерністю.

3.31 Розглядання дисертацій, які висуваються до захисту членами кафедри або (за дорученням керівництва університету) іншими здобувачами.

3.32 Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами.

3.33 Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання.

3.34 Планування та реалізація заходів щодо ефективного використання та зберігання аудиторного фонду та обладнання.

3.35 Формування для науково-технічної бібліотеки НАУ переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри.

3.36 Відстежувати забезпеченість навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.

4. КЕРІВНИЦТВО

4.1 Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на сім років. Із завідувачем кафедри укладається контракт. Прийняття та звільнення завідувача кафедри здійснюється за наказом ректора.

4.2 Завідувач кафедри у своїй діяльності керується законодавством про працю, наказами та розпорядженнями ректора університету, представника вищого керівництва з якості, проректорів за напрямами діяльності, Статутом університету, посадовою інструкцією, документацією системи менеджменту якості НАУ, іншими нормативними документами.

4.3 Завідувач кафедри здійснює керівництво кафедрою згідно з посадовою інструкцією, яка затверджується проректором з навчальної роботи НАУ та узгоджується з директором інституту, начальником юридичного відділу.

4.4. Завідувач кафедри службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів.

4.5 Завідувач кафедри несе персональну відповідальність з питань СМЯ кафедри.

4.6 Управління діяльністю на кафедрі здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю, положеннями посадових інструкцій співробітників шляхом визначення дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування кафедри. Структурна схема управління діяльністю кафедри наведена в Додатку 3.

Ряд функцій відповідальних за напрямки діяльності кафедри можуть бути об’єднанні та виконуватися однією посадовою особою.

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Кафедра несе відповідальність за якість підготовки фахівців за профілем кафедри.

5.2 Відповідальність завідувача кафедри, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, співробітників науково-дослідної частини при кафедрі, докторантів та аспірантів визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їхніми посадовими інструкціями.

5.3 Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за кафедру в цілому, за рівень організації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, наукової роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі кафедри, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх збереження.

5.4 Відповідальність кожного працівника індивідуальна залежно від обов'язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій кафедри в системі менеджменту якості.

5.5 Кафедра та її співробітники мають право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту) заходи щодо покращення рівня надання освітніх послуг.

5.6 Співробітники кафедри мають право вимагати перед відповідними службами НАУ забезпечення необхідних умов для проведення навчального процесу та наукової діяльності.

5.7 Кафедра має право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту) заохочення її працівників за якісну та сумлінну працю.

5.8 Завідувач кафедри має право:

– брати участь у роботі всіх підрозділів і органів управління університету, де обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри;

– затверджувати індивідуальні плани роботи науково-педагогічних та інших працівників, екзаменаційні білети тощо.

Індивідуальні плани роботи завідувача кафедри затверджує директор інституту;

– розподіляти навчальне навантаження та функціональні обов'язки між працівниками кафедри, контролювати своєчасність та якість виконання їх; контролювати всі форми навчальних занять та наукових досліджень, які проводяться на кафедрі;

– підбирати кандидатури на вакантні посади, представляти ректору в установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників кафедри, їх морального та матеріального заохочення, а також щодо заходів дисциплінарного впливу;

– вимагати від структурних підрозділів та служб університету прийняття заходів, а також створення соціально-побутових умов, які б забезпечували колективу кафедри успішне проведення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи;

– вносити на розгляд ректора та проректорів за напрямами пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу та наукових досліджень в університеті;

– вимагати від науково-педагогічних та інших працівників додержання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, навчально-матеріальної бази кафедри в навчальній та науковій роботі.

6. СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1 Кафедра журналістики входить до складу Інституту міжнародних відносин.

6.2 Структура, кількісний та якісний склад кафедри залежать від установленого університетом співвідношення “науково-педагогічний працівник – кількість студентів”, обсягу та характеру навчального навантаження, які визначаються навчальними планами підготовки фахівців, а також характеру та обсягу наукової роботи.

6.3 До складу кафедри входять завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, докторанти, аспіранти, навчально-допоміжний персонал (завідувач навчальної лабораторії, фахівці).

6.4 За кафедрою можуть закріплюватися комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні лабораторії та обладнання, які забезпечують навчальний процес, науково-дослідні лабораторії, які забезпечують наукові дослідження за профілем кафедри.

6.5 У складі кафедри можуть бути створені сектори, що об'єднують науково-педагогічних працівників однієї спеціальності або однієї чи декількох найбільш близьких за змістом навчальних дисциплін, для ефективного розв’язання методичних та організаційних питань забезпечення навчального процесу.

6.6 Кафедра може мати філії в редакціях засобів масової інформації, прес-службах, залучаючи до їх роботи працівників редакцій і кафедри на умовах сумісництва або погодинної оплати в межах встановлених кафедрі фондів фінансування та штатів.

6.7 Кафедра складає штатний розпис у межах фонду оплати праці (держбюджет, госпдоговірна діяльність та інші надходження), який затверджується ректором (проректором) університету на кожний навчальний рік.

6.8 Заміщення посад науково-педагогічних працівників здійснюється за трудовим договором, за контрактом, як особливою формою трудового договору, в тому числі на конкурсній основі відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744.

6.9 За кафедрою закріплюються майно та приміщення, в яких організовуються навчальні аудиторії, навчальні лабораторії, кабінети тощо.

Закріплені за кафедрою майно та приміщення є складовою частиною власності університету.

6.10. Схема організаційної структури кафедри наведена в Додатку 4.

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1 Кафедра взаємодіє з іншими кафедрами – з питань виявлення та реалізації міждисциплінарних логічних зв’язків, обміну досвідом, спільних наукових досліджень, проведення спільних виховних та культурно-масових заходів зі студентами.

7.2 З директоратом інституту – з питань планування та організації навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи, участі викладачів кафедри в проведенні всіх заходів зі студентами, що проводяться в інституті, підзвітності кафедри з усіх напрямів роботи директорату відповідного інституту.

7.3 З навчальним, навчально-методичним відділом, відділом технічних засобів навчання, відділом гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій, науково-дослідною частиною, відділом докторантури та аспірантури, адміністративно-господарською частиною, науково-технічною бібліотекою, планово-фінансовим відділом, бухгалтерією, відділом маркетингу та технічного розвитку та іншими службами – з питань виконання покладених на колектив кафедри функцій.

8. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

8.1 Для реалізації завдань та функцій на кафедрі реалізується ряд процесів, які відносяться до трьох основних груп процесів СМЯ НАУ – процеси менеджменту, процеси вищої освіти та забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ НАУ і спрямовані на виконання основних завдань та функцій кафедри.

8.2 Кафедрою виконуються такі процеси вищої освіти:

– навчально-виховний процес;

– навчально-методична діяльність;

– проектування та розробка (щодо навчального процесу);

– наукова діяльність.

8.3 Кафедра бере участь у таких процесах вищої освіти, процесах менеджменту та забезпечувальних процесах:

– процеси, пов’язані зі споживачами;

– доуніверситетська підготовка;

– відбір абітурієнтів;

– процес працевлаштування випускників;

– внутрішні аудити (в підрозділах НАУ);

– управління персоналом;

– управління інфраструктурою;

– управління інформаційними ресурсами бібліотеки.

8.4 Кафедра виконує такі обов’язкові процеси менеджменту (в межах СМЯ):

– управління документацією;

– управління невідповідною продукцією (освітньою послугою);

– коригувальні дії;

– запобіжні дії;

– моніторинг та вимірювання процесів СМЯ.

8.5 Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

– здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, соціально-комунікативній сферах, а також у інформаційно-аналітичній діяльності;

– інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню особистості.

8.6 Навчання на кафедрі здійснюється за денною формою.

8.7 Організація навчального процесу на кафедрі здійснюється за формами:

– навчальні заняття за видами (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації тощо);

– самостійна робота;

– практична підготовка;

– контрольні заходи.

Опис дій щодо виконання процесів, які реалізує кафедра, наведено в Додатку 5.

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1 Результативність роботи кафедри визначається на рівні всієї кафедри та на рівні кожного її співробітника.

9.2 Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань, покладених на кафедру або на кожного її співробітника.

9.3 Критерієм результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна оцінка результативності не менша планового рівня, що визначається згідно зі СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 01 – 2008 “Управління процесами”.

9.4 Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість результату відповідають встановленим вимогам.

9.5 Керуючі впливи при визначенні невідповідностей щодо виконання процесів реалізуються як коригувальні та запобіжні дій.

9.6 Оцінку результативності процесів виконує відповідальний з якості кафедри. На основі цих оцінок формується оцінка результативності кафедри, яка передається відповідальному за процес (відповідно до матриці відповідальності) для формування інтегральної оцінки СМЯ університету.

10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Кафедра є випусковою за спеціальністю 7/8.030201 «Журналістика».

Кафедра як випускова виконує такі функції:

10.1 Організація та проведення робіт з відкриття напряму підготовки фахівців, спеціальності та спеціалізацій за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

10.2 Організація та проведення робіт з акредитації, ліцензування та атестації напрямів та спеціальностей підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

10.3 Вивчення попиту редакцій засобів масової інформації, прес-служб у фахівцях напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій, що входять у дану спеціальність.

10.4 Участь у проведенні роботи з професійної орієнтації серед молоді.

10.5 Участь у роботі приймальної комісії з прийому до університету студентів за держбюджетною та контрактною формами фінансування.

10.6 Розробка, узгодження та подання для затвердження відповідних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.

10.7 Розробка та коригування робочих навчальних планів ступеневої підготовки фахівців за напрямом та спеціальністю.

10.8 Узгодження навчальних та робочих навчальних програм з усіх навчальних дисциплін напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій.

10.9 Аналіз якості викладання всіх навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.10 Аналіз відвідування навчальних занять та поточної успішності студентів напряму підготовки та спеціальності, розробка пропозицій щодо їх поліпшення та подальшого навчання студентів, у тому числі переведення до наступного освітньо-кваліфікаційного рівня.

10.11 Участь у проведенні ректорського контролю якості підготовки фахівців.

10.12 Розробка методичних матеріалів з організації та проведення державного кваліфікаційного екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” відповідно.

10.13 Організація та проведення державних кваліфікаційних екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр” відповідно.

10.14 Розробка методичних матеріалів з виконання та захисту дипломних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», “Магістр”.

10.15 Розробка тематики дипломних робіт випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, організація роботи державних екзаменаційних комісій, рецензування та захисту дипломних робіт випускників.

10.16 Організація та проведення захисту дипломних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», “Магістр”.

10.17 Організація, проведення та методичне забезпечення всіх видів навчальних, творчих, виробничих, асистентських та переддипломних практик студентів напряму підготовки «Журналістика».

10.18 Розробка та реалізація комплексу заходів щодо підсилення професійної підготовленості студентів; координація роботи по підсиленню професійної спрямованості викладання фундаментальних та спеціальних навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.19 Розробка пропозицій щодо поліпшення підготовки випускників усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

10.20 Організація та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції – журналістської планерки, а також семінарів або нарад з комплексу питань, пов'язаних з якістю підготовки фахівців різного рівня із залученням як провідних викладачів, які проводять навчальні заняття за напрямом підготовки та спеціальністю в університеті та інших вищих навчальних закладах країни, так і замовників.

10.21 Участь у працевлаштуванні фахівців, надання методичної допомоги редакціям в організації їхнього стажування.

Організація зв'язків із випускниками з метою вивчення якості їхньої практичної підготовки та розробки заходів з поліпшення підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.

Вивчення питань, пов'язаних з адаптацією молодих фахівців до умов функціонування редакцій, їхнім професійним ростом.

10.22 Організація та проведення самоатестації кафедри, напряму підготовки та спеціальності.

10.23 Організація виконання студентами комплексних кваліфікаційних завдань зі спеціальності та комплексних контрольних робіт із навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.24 Розвиток співробітництва з редакціями, прес-службами з питань підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.

10.25 Організація виступів керівного складу та провідних фахівців журналістики перед студентами та науково-педагогічними працівниками; залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників галузі, для потреб якої здійснюється підготовка за напрямом та спеціальністю.

10.26 Здійснення в установленому порядку співробітництва із спорідненими вищими навчальними закладами України, зарубіжними вищими навчальними закладами з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також із зарубіжними науково-дослідними організаціями за напрямом підготовки та спеціальністю.

Додаток 1

до п. 1.1

Перелік напрямів, спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін кафедри

Галузь знань
Спеціальність, спеціалізація
Навчальна дисципліна
123
0303 «Журналістика та інформація»
6.030301 «Журналістика»


 1. Основи теорії журналістики
 2. Основи тележурналістики
 3. Основи радіожурналістики
 4. Основи фотожурналістики
 5. Основи видавничої справи
 6. Журналістські жанри
 7. Правові основи діяльності журналіста
 8. Організація роботи редакції газети
 9. Мистецтво реклами
 10. Паблік рилейшнз і зв’язки з громадськістю
 11. Міжнародна журналістика
 12. Телерадіорежесура
 13. Інформаційні агентства світу
 14. Теорія і методика журналістської творчості
 15. Теорія і методика журналістської творчості
 16. Методика роботи прес-секретаря


0302 «Журналістика»
7.030201 «Журналістика»


 1. Публіцистика
 2. Авторське право
 3. Психологія мас
 4. Зарубіжна журналістика
 5. Методика організації оперативної інформації з місць екстремальних подій
 6. Інтелектуальна власність
 7. Бізнес-комунікації і корпоративна культура


0302 «Журналістика»
8.030201 «Журналістика»


 1. Наукове спілкування іноземною мовою
 2. Психологія мас
 3. Соціологія громадської думки
 4. Методологія соціальних комунікацій
 5. Соціальна інформатика
 6. Методика наукових досліджень
 7. Управління персоналом
 8. Прикладні соціально-комунікаційні технології
 9. Інтелектуальна власність
 10. Бізнес-комунікації і корпоративна культура


Спеціалізації:

8.030201.01 «Екстремальна журналістика»


 1. Методика організації оперативної інформації з місць екстремальних подій
 2. Інтернет-журналістика в міжнародній комунікації


8.030201.02 «Міжнародна журналістика»


 1. Зарубіжна журналістика
 2. Актуальні проблеми міжнародної журналістики
 3. Міжнародна інформаційна безпека


Додаток 2.

до п. 1.1

Перелік та характеристика напрямів наукової діяльності кафедри

Наукова діяльність кафедри журналістики здійснюється відповідно до специфіки спеціальності «Журналістика» напряму «Журналістика» за комплексною темою: «Журналістика, літературознавство, лінгвістика: проблеми взаємовпливів».

Наукові дослідження кафедри провадиться за такими напрямами:

1. Масова комунікація: поняття, історія, ефективність. Досліджується ефективність масовокомунікаційних процесів у різних середовищах.

2. Українська журналістика й література у світовому інформаційному просторі. Здійснюється осмислення особливостей розвитку і набутків української літератури, специфіки і перспектив світового літературного процесу в контексті загальної інформаційної системи в третьому тисячолітті; аналіз взаємозв’язків художньої та журналістської творчості; вивчення історії української журналістики: багатоаспектний розгляд окремих періодів, аналіз творчого та наукового внеску окремих постатей у розвиток національної культури та духовності.

3. Міжнародна журналістика. Досліджується українська журналістика в контексті світової; роль ЗМІ в сучасних інтеграційних процесах; взаємодія політики та ЗМІ; новітні інформаційні технології.

4. Екстремальна журналістика. Досліджується методика організації оперативної інформації з місць екстремальних подій; роль і місце Інтернет-журналістики в міжнародній комунікації.

5. Сучасна періодика: інформаційна модель, перспективи розвитку. Напрям передбачає осмислення особливостей розвитку жанрової структури ЗМІ на сучасному етапі; дослідження проблематики; вивчення сучасної структури й типології ЗМІ; проблем функціонування інформаційного простору України, його безпеки; аналіз правових аспектів функціонування ЗМІ, проблем свободи преси, етики та журналістської діяльності; осмислення питань журналістської творчості, публіцистичної майстерності.

6. Теорія, практика та історія телебачення і радіомовлення. Вивчаються інформаційно-публіцистичні та комунікативні аспекти телерадіожурналістської майстерності.

7. Мовна комунікація як прагматично-соціокультурний процес. Досліджується функціонування та розвиток української мови в ЗМІ (з урахуванням впливу умов комунікативного акту, соціального статусу і ролі комуні кантів, тематики повідомлень, традицій українського соціуму, національно-культурної специфіки мовної поведінки), практична стилістика, культура мовлення.

Додаток 3

до п.4.7

Схема управління кафедрою

dsc 0382

Додаток 4

до п. 6.10

Схема організаційної структури кафедри

dsc 0382

Додаток 5

до п. 8.8

Опис дій в рамках процесів СМЯ, що реалізуються на кафедрі

Д.3.1 Опис дій в рамках «Навчально-виховного процесу» наведено в Положенні про організацію навчального процесу в НАУ за кредитно-модульною системою (СМЯ НАУ П ОНП – 2008).

Д.3.2 Процес «Навчально-методична діяльність» включає комплекс робіт з розробки та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. До методичного забезпечення відносяться – підручники, навчальні посібники, коспекти лекцій, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, курсових проектів (робіт) тощо.

Опис дій в рамках процесу «Навчально-методична діяльність» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 01  2008).

Д.3.3 Процес «Проектування та розробка» (щодо навчального процесу) включає комплекс робіт з розробки ОКХ, ОПП, навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей, навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін.

Опис дій в рамках процесу «Проектування та розробка» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 01  2008).

Д.3.4 Процес «Наукова діяльність» включає комплекс науково-дослідних робіт в рамках проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Наукова діяльність» наведено в Положенні про науково-дослідну частину НАУ (СМЯ НАУ П 25  01 – 2008).

Д.3.5 «Процеси, пов’язані зі споживачами» включають комплекс робіт з встановлення зв’язків з роботодавцями, батьками абітуріентів, МОНУ, укладення договорів про співпрацю зі споживачами, виявлення їх вимог для реалізації одного з основних принципів міжнародних стандартів серії ISO 9000, який сприяє забезпеченню ефективності та результативності СМЯ в університеті.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Процеси, пов’язані зі споживачами» наведено в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01  01 – 2008) та в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02  01 – 2008).

Д.3.6 Процес «Доуніверситетська підготовка» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням професійної орієнтації випускників середніх навчальних закладів, участь у розробці та поширенні інформаційних матеріалів серед молоді.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Доуніверситетська підготовка» наведено в Положенні про Інститут доуніверситетської підготовки (СМЯ НАУ П 17  01 – 2008).

Д.3.7 Процес «Відбір абітурієнтів» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням робіт в приймальній комісії НАУ.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Відбір абітурієнтів» наведено в Положенні про приймальну комісію.

Д.3.8 «Процес працевлаштування випускників» включає комплекс робіт зі створення та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей відповідно напрямів підготовки фахівців кафедрою, надання консультаційної допомоги випускникам.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Процес працевлаштування випускників» в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01  01 – 2008).

Д.3.9 Процес «Внутрішні аудити» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з участю внутрішніх аудиторів, які є провідними фахівцями кафедри в складі аудиторських груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ. Процес «Внутрішні аудити» стосується кафедри також в частині перевірки кафедри відповідно до програми внутрішніх аудитів.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Внутрішні аудити» наведено в Документованій процедурі «Порядок проведення внутрішніх аудитів» (СМЯ НАУ ДП 8.2.2 – 01– 2008).

Д.3.10 Процес «Управління персоналом» включає комплекс робіт з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, організації та контролю навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів, прийомом на роботу, звільненням, вивченням, узагальненням та поширенням досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників, наданням допомоги молодим викладачам в опануванні педагогічної майстерності.

Порядок виконання дій співробітниками кафедри регламентовано відповідними посадовими інструкціями, які є складовою документації СМЯ і знаходяться в справах кафедри.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління персоналом» наведено в Положенні про відділ кадрів та документозабезпечення (СМЯ НАУ П 01  01 – 2011).

Д.3.11 Процес «Управління інфраструктурою» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з обгрунтуванням пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами, забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання, плануванням та реалізацією заходів щодо ефективного використання аудиторного фонду та зберігання обладнання.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління інфраструктурою» наведено в Положеннях про: господарський відділ (СМЯ НАУ П 06.13  01 – 2008), відділу маркетингу та технічного розвитку (СМЯ НАУ П 28  01 – 2011), експлуатаційно-технічний відділ (СМЯ НАУ П 06.09  01 – 2008) та науково-дослідний інститут «Інтегрованих телекомунікаційних технологій» (СМЯ НАУ П 26  01– 2008).

Д.3.12 Процес «Управління виробничим середовищем», що стосується кафедри, пов’язаний з участю в заходах щодо забезпечення сприятливих умов проведення навчального процесу у виробничому середовищі, роботи навчально-допоміжного персоналу в аудиторіях та виробничих приміщеннях.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління виробничим середовищем» наведено в Положенні про відділ охорони праці та навколишнього середовища університету (СМЯ НАУ П 06.05  01 – 2008).

Д.3.13 Процес «Управління інформаційними ресурсами бібліотеки» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з формуванням пропозицій для науково-технічної бібліотеки НАУ щодо переліку навчально-методичних видань, які видаються в Україні та інших країнах, для придбання щодо забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, відслідковуванням забезпеченності навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління інформаційними ресурсами бібліотеки» наведено в Положеннях про науково-технічну бібліотеку (СМЯ НАУ П 06.45 01 – 2008), навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02  01 – 2008), відділ гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій (СМЯ НАУ П 24  01 – 2008), видавництво «НАУ-друк» (СМЯ НАУ П 06.40  01 – 2008).

Д.3.14 Процес «Управління документацією» на кафедрі, виконується відповідно до Інструкції з діловодства університету (СМЯ НАУ ІД 01 01 2009) та документованої процедури «Управління документацією» (СМЯ НАУ 4.2.3 – 02 – 2010).

Перелік документів, що підлягають управлінню на кафедрі наведені у «Реєстрі документів» (СМЯ НАУ РД 03.02  02  2010) та Реєстрі документів» (СМЯ НАУ РД 01 – 10.01.07 – 2011). Форма документів наведена в «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 03.02  02  2010) та «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 10.01.07 – 01 – 2011).

Д.3.15 Процес «Управління протоколами» на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою «Управління протоколами» (СМЯ НАУ ДП 4.2.4 – 01 – 2008).

Перелік протоколів, що підлягають управлінню на кафедрі відповідає загальному переліку документів «Реєстр документів» (СМЯ НАУ РД 03.02 – 02 – 2010), «Реєстр документів» (СМЯ НАУ РД 10.01.07 – 01 – 2011). Вид документів наведено в «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 03.02 – 02 –2010) та «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 10.01.07 – 02 –2010).

Д.3.16 Процес «Управління невідповідною продукцією (освітньою послугою)» на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою «Управління невідповідною продукцією» (СМЯ НАУ ДП 8.3 – 01 – 2008).

Д.3.17 Процес «Коригувальні дії» на кафедрі виконується відповідно до Документованої процедури «Коригувальні дії» (СМЯ НАУ ДП 8.5.2 – 01 – 2008).

Д.3.18 Процес «Запобіжні дії» на кафедрі виконується відповідно до Документованої процедури «Запобіжні дії» (СМЯ НАУ ДП 8.5.3 – 01 – 2008).

Д.3.19 Процес «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» стосується кафедри, в часнині пов’язаній з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, технологій і нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг та науковою діяльністю.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» наведено в розділі 8.2.3 Настанови з якості (СМЯ НАУ НЯ 01 – 2008).

Д.3.20 Опис дій в рамках процесів, представлених в п.п.8.2, 8.3, наведено в Документованій процедурі «Управління процесами» (СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 01 – 2008).

Додаток 4
до п. 6.10
Схема організаційної структури кафедри