eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(11/10/18) 9 листопада 2018 року о 17 год. викладачі та студенти кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин НАУ мали можливість відвідати семінар Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

  9 листопада 2018 року о 17 год. викладачі та студенти кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин НАУ мали можливість відвідати семінар Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, професора кафедри міжнародного права, к.ю.н. Олександр...
Читати далі...

(11/08/18) Робота над собою, впевненість у своїх силах, розум та цілеспрямованість – складові, які допомагають

  Робота над собою, впевненість у своїх силах, розум та цілеспрямованість – складові, які допомагають досягати нових вершин та впевнено крокувати по життю. Ними керується і Лілія Стрекотенко, студентка 305 групи зі спеціальності « Міжнародне право» Навчально-наукового і...
Читати далі...

(11/08/18) 27 жовтня студенти спеціальності «міжнародне право» спільно зі студентами нашого університету, а саме спеціальності «правознавство» відвідали І Всеукраїнську школу з лобіювання та адвокаціі

27 жовтня студенти спеціальності «міжнародне право» спільно зі студентами нашого університету, а саме спеціальності «правознавство» відвідали І Всеукраїнську школу з лобіювання та адвокаціі. На заході учасники мали змогу дізнатися: - що таке лобіювання? - чим відрі...
Читати далі...

(11/08/18) 25 жовтня відбулась традиційне знайомство з діяльністю ELSA для студентів 1 курсу

25 жовтня відбулась традиційне знайомство з діяльністю ELSA для студентів 1 курсу, на якій вони мали змогу дізнатися: • що таке ELSA (Європейську організацію студентів-правників) та як стати частиною ELSA family; • як потрапити на міжнародне стажування; • структуру організац...
Читати далі...

(11/07/18) 24 жовтня студенти 3-4 курсу кафедри святкували день ООН разом з Київським національним університетом культури та мистецтв на V Моделі ООН Кафедра міжнародного права НН ІМВ НАУ висловлює подяку адміністрації Київського національного університету культури

24 жовтня студенти 3-4 курсу кафедри святкували день ООН разом з Київським національним університетом культури та мистецтв на V Моделі ООН Кафедра міжнародного права НН ІМВ НАУ висловлює подяку адміністрації Київського національного університету культури і мистецтв, ...
Читати далі...

Положення про кафедру іноземних мов

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Кафедра є базовим структурним підрозділом університету (інституту, факультету), що про-водить навчально-виховну і навчально-методичну діяльність з напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (Додаток 1) і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певними напрямами (Додаток 2) відповідно до мети, головних завдань та По-літики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.

1.2 Кафедра створюється рішенням Вченої ради НАУ за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

1.3 Навчальна діяльність кафедри забезпечується державним бюджетом та спеціальними поза-бюджетними фондами університету.

Для забезпечення фінансової діяльності кафедра може мати власні субрахунки в бухгалтерії університету. .

1.4 У відповідності до чинного законодавства кафедра бере участь у розробці форм господарю-вання та керується ними після затвердження Вченою радою інституту.

1.5 Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не суперечать чинному законодав-ству, Статуту університету та спрямовані на підвищення ефективності діяльності кафедри та універ-ситету, забезпечення якості підготовки фахівців.

1.6 Кафедра створюється, ліквідується, змінює профіль діяльності та найменування наказом ре-ктора за поданням директора Інституту на підставі рішення ради Інституту та за рішенням Вченої ради університету, погодженим з Міністерством освіти і науки України.

1.7 Робота кафедри здійснюється у відповідності до перспективних та щорічних планів, які охоплюють навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну та інші види робіт. Плани затверджу-ються ректором (проректором) у залежності від підпорядкування кафедри.

Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри проводяться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача та при участі науково-педагогічних та інших пра-цівників.

При вирішенні кадрових питань у засіданнях кафедри беруть участь усі штатні працівники ка-федри, а також докторанти і аспіранти.

У голосуванні щодо вироблення думки про обрання на посади науково-педагогічних працівни-ків приймають участь викладачі та наукові працівники.

1.8 Науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та навчаль-но-допоміжний склад можуть залучатися відповідно до викладацької та науково-дослідної роботи за сумісництвом згідно з чинним законодавством.

1.9 Атестація кафедри здійснюється на основі експертного висновку Вченої ради університету або відповідних керівних органів згідно з діючим Положенням з урахуванням даних внутрішніх та зовнішніх аудитів в рамках СМЯ.

1.10 Кафедра в своїй діяльності керується Законом України “Про вищу освіту”, цим Положен-ням про кафедру НАУ, діючими навчальними планами, навчальними програмами, інструкціями, на-казами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, ректора університету, представника вищого керівництва університету з якості, рішеннями Вченої Ради університету та Вченої Ради інституту, рішеннями Ради з якості університету та Комісії з якості інституту, іншими нормативними документами СМЯ, що регламентують навчальну, методичну, наукову та виховну роботу кафедри.

1.11 Положення про кафедру затверджується ректором університету після узгодження з дека-ном факультету та директором інституту відповідно до листа узгодження. Зміни до Положення вно-сяться, за необхідністю, завідувачем кафедрою після розгляду на засіданні кафедри, затверджуються в установленому порядку. В листі реєстрації внесення змін робиться запис про зміну відповідного пункту Положення, дату зміни та підпис завідувача кафедри.

1.12.Кафедра іноземних мов здійснює :

-ознайомлення працівників з нормативними документами про захист персональних даних та їх обов’язків щодо нерозголошення у будь-який спосіб персональних даних , які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних ,службових чи трудових обов’язків;

-обробку персональних даних працівників та студентів.

1.12.1.Забезпечує схоронність документів,що містять персональні дані.

1.12.2.Забезпечує доступ суб’єктів персональних даних до власників персональних даних.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і на-вчально-методичної роботи з закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.

2.2 Вся робота кафедри повинна бути підпорядкована підготовці фахівців, які володіють глибо-кими теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, мають високу професійну ква-ліфікацію та активну життєву позицію.

2.3 Основні завдання кафедри:

2.3.1 Проведення навчального процесу усіх форм навчання та видів занять з дисциплін щодо спеціальностей кафедри.

2.3.2 Проведення заходів щодо виховного процесу студентів.

2.3.3 Проведення комплексу робіт щодо методичного забезпечення навчального процесу.

2.3.4 Розробка навчальних та робочих програм з дисциплін.

2.3.5 Організація та проведення науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами кафедри.

2.3.6 Проведення заходів з управління документацією та записами (нормативною, про-токолами, відомостями, журналами тощо).

2.3.7 Розробка та проведення заходів щодо управління невідповідною продукцією (освітньою послугою).

2.3.8 Розробка та проведення коригувальних дій щодо освітніх послуг.

2.3.9 Розробка та проведення запобіжних дій.

2.3.10 Проведення заходів щодо моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

2.3.11 Участь в розробці ОПП, ОКХ, навчальних та робочих планів спеціальностей.

2.3.12 Участь в професійної орієнтації випускників середніх навчальних закладів та участь у ві-дборі абітурієнтів.

2.3.13 Участь в заходах, що пов’язані зі споживачами (роботодавцями) освітніх послуг.

2.3.14 Участь в процесах працевлаштування випускників.

2.3.15 Участь в проведенні внутрішніх аудитів.

2.3.16 Участь в процесах управління персоналом (штатом кафедри, факультету, інституту, уні-верситету).

2.3.17 Участь в процесах управління інфраструктурою (аудиторним, лабораторним фондом та обладнанням).

2.3.18 Участь в управлінні виробничим середовищем (умовами навчального процесу).

2.3.19 Участь в процесі управління інформаційними ресурсами бібліотеки (бібліотечним фон-дом).

3. ФУНКЦІЇ

Основними функціями кафедри, що пов’язані з реалізацією основних завдань, є:

3.1 Проведення у відповідності до навчальних планів усіх форм навчання (денної, заочної, дис-танційної, післядипломної освіти), навчальних занять (лекційних, практичних, семінарських, лабора-торних, керівництво дипломним та курсовим проектуванням, навчальними та виробничими практи-ками, самостійною роботою студентів тощо), консультацій, екзаменів та заліків.

3.2 Безперервне підвищення рівня викладання дисциплін: підвищення якості лекційних занять як провідної форми навчання, впровадження активних методів навчання під час проведення практичних, семінарських, лабораторних занять.

3.3 Розробка та використання технічних засобів і нових технологій навчання, включаючи комп’ютерні та інші.

3.4 Постійний контроль якості навчання студентів з дисциплін кафедри, аналіз результатів між-сесійного контролю та семестрових заліково-екзаменаційних сесій.

Організація та контроль самостійної роботи студентів, надання їм систематичної допомоги у вивченні навчальних дисциплін.

3.5 Забезпечення підготовки за профілем кафедри фахівців для зарубіжних країн шляхом навчання студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів, стажистів, відрядження науково-педагогічних працівників (по завданню керівних органів) для роботи в зарубіжних країнах.

3.6 Планування та реалізація заходів щодо гуманітарного розвитку студентів.

3.7 Співпраця зі студентськими організаціями НАУ та інших навчальних закладів.

3.8 Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручни-ків, навчальних посібників та іншого навчально-методичного забезпечення і методичних розробок (вказівок) з дисциплін кафедри.

3.9 Своєчасна та якісна розробка навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафе-дри за кредитно-модульною системою.

3.10 Організація та проведення методичних і науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

3.11 Проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових дослі-джень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи в тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців.

3.12 Обговорення виконаних науково-дослідних робіт та підготовка рекомендацій до їх опублі-кування, участь у впровадженні результатів наукових досліджень в практику.

3.13 Організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення студентів до виконання наукових робіт з госпдоговірної та бюджетної тематики кафедри.

3.14 Надання допомоги виробництву шляхом виконання наукових досліджень на основі госпо-дарських договорів, договорів на передачу результатів науково-дослідної роботи та договорів про співробітництво.

3.15 Участь науково-педагогічних та наукових працівників кафедри в роботі науково-технічних товариств, конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.

3.16 Ведення документів і протоколів, які відображають зміст, організацію та методику прове-дення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, обов’язковий перелік яких визначається Інструкцією з діловодства університету, Документованими процедурами “Управління документаці-єю”, “Управління протоколами” (і представлених в Додатках 3, 4) та Реєстром документів, Формами документів та Реєстром форм.

3.17 Своєчасне виявлення невідповідностей при наданні освітніх послуг, їх аналіз, визначення і реалізація заходів щодо їх усунення.

3.18 Внесення пропозицій до удосконалення нормативного базису освітніх процесів.

3.19 Визначення ефективних коригувальних дій щодо освітніх процесів та їх своєчасне здійснення.

3.20. Аналіз причин виникнення невідповідностей та визначення запобіжних дій, що виключа-ють появу можливостей виникнення невідповідностей при наданні освітніх послуг.

3.21 Розробка, використання та вдосконалення методів, технологій та нормативної бази з моні-торингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

3.22 Участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних про-грам підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і на їх основі – навчальних та робочих навчальних планів напрямів та спеціальностей підготовки.

3.23 Організація та проведення професійно-орієнтаційної роботи серед молоді.

3.24 Участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів і посібників для забезпе-чення заходів з професійної орієнтації серед молоді.

3.25 Зв’язок з провідними підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки фахівців. Формування пропозицій щодо коригування навчальних планів, програм.

3.26 Залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників підпри-ємств.

3.27 Участь у роботі з підвищення кваліфікації фахівців відповідних галузей народного господарства, через діючі при університеті (інституті, факультеті і кафедрі) курси, центри тощо.

3.28 Участь в створенні та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей щодо напрямів підготовки фахівців кафедрою.

3.29 Участь провідних фахівців кафедри в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ.

3.30 Планування та своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафе-дри, організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів; вивчення, уза-гальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників; надання допомоги початкуючим науково-педагогічним працівникам в опануванні педагогічною майстерніс-тю.

3.31 Розгляд дисертацій, які висуваються до захисту членами кафедри або (за дорученням кері-вництва університету) іншими здобувачами.

3.32 Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами.

3.33 Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання.

3.34 Планування та реалізація заходів щодо ефективного використання та зберігання аудиторного фонду та обладнання.

3.35 Участь в заходах щодо управління виробничим середовищем (умовами для проведення навчального процесу).

3.36 Формування для науково-технічної бібліотеки НАУ переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри.

3.37 Відслідковувати забезпеченість навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.

4. КЕРІВНИЦТВО

4.1 Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на сім років. Із завідувачем кафедри укладається контракт.

Завідувач кафедри здійснює керівництво на принципах єдиноначальності в тісному контакті з трудовим колективом.

4.2 Завідувач кафедри у своїй діяльності керується законодавством про працю, наказами та роз-порядженнями ректора університету, представника вищого керівництва з якості, проректора з навча-льної роботи, Статутом університету, посадовою інструкцією, документацією системи менеджменту якості НАУ, іншими нормативними документами.

4.3 Завідувач кафедри службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів.

4.4. Завідувач кафедри є працівником з ненормованим робочим днем.

4.5. Завідувач кафедри здійснює керівництво кафедрою згідно з посадовою інструкцією, яка за-тверджується проректором НАУ з навчальної роботи та узгоджується з директором інституту .

4.6. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність з питань СМЯ кафедри.

4.7. Управління діяльністю на кафедрі здійснюється згідно з службовою підпорядкованістю, положеннями посадових інструкцій співробітників шляхом визначення дій, що спрямовані на забез-печення результативності та ефективності функціонування кафедри. Структурна схема управління діяльністю кафедри наведена в Додатку 5.

Ряд функцій відповідальних за напрямки діяльності кафедри можуть бути об’єднанні та вико-нуватися однією посадовою особою.

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Кафедра несе відповідальність за якість підготовки фахівців за профілем кафедри.

5.2 Відповідальність завідувача кафедри, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, співробітників науково-дослідної частини при кафедрі, докторантів та аспі-рантів визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їх посадовими інструкціями.

5.3 Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за кафедру в цілому, за рівень організації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, наукової роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі кафедри, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх збереження.

5.4 Відповідальність кожного працівника індивідуальна в залежності від обов'язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій кафедри в системі менеджменту якості.

5.5 Кафедра та її співробітники мають право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту,) заходи щодо покращення рівня надання освітніх послуг.

5.6 Співробітники кафедри мають право вимогати перед відповідними службами НАУ забезпечення необхідних умов для проведення навчального процесу та наукової діяльності.

5.7 Кафедра має право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту) заохочення її працівників за якісну та сумлінну працю.

5.8 Завідувач кафедри має право:

– брати участь у роботі всіх підрозділів і органів управління університету, де обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри;

– затверджувати календарні плани роботи кафедри, індивідуальні плани роботи науково-педагогічних та інших працівників, екзаменаційні білети тощо.

Індивідуальні плани роботи завідувача кафедри затверджує директор інституту міжнародних відносин;

– розподіляти навчальне навантаження та функціональні обов'язки між працівниками кафедри, контролювати своєчасність та якість їх виконання; контролювати всі форми навчальних занять та наукових досліджень, які проводяться на кафедрі;

– підбирати кандидатури на вакантні посади, представляти ректору в установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників кафедри, їх морального та матеріального заохочення, а також щодо заходів дисциплінарного впливу;

– вимагати від структурних підрозділів та служб університету прийняття заходів, а також ство-рення соціально-побутових умов, які б забезпечували колективу кафедри успішне проведення навча-льної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи;

– вносити на розгляд ректора та проректорів за напрямами пропозиції з удосконалення навча-льно-виховного процесу та наукових досліджень в університеті;

– вимагати від науково-педагогічних та інших працівників додержання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, запчастин, приладів та обладнання тощо в навчальній та науковій роботі.

6. СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1 Кафедра входить до складу Інституту міжнародних відносин..

6.2 Структура, кількісний та якісний склад кафедри залежать від установленого університетом співвідношення “ науково-педагогічний працівник – кількість студентів”, обсягу та характеру навча-льного навантаження, які визначаються навчальними планами підготовки фахівців, а також характе-ру та обсягу наукової роботи.

6.3 До складу кафедри входять завідувач кафедри, , доценти, старші викладачі, викладачі, асис-тенти, навчально-допоміжний персонал (завідувач навчальної лабораторії, інженери, лаборанти то-що), а також працівники наукових підрозділів кафедри .

6.4 За кафедрою закріплюються комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні лабораторії та обладнання, які забезпечують навчальний процес.

6.5 У складі кафедри можуть бути створені сектори, що об'єднують науково-педагогічних пра-цівників однієї спеціальності або однієї чи декількох найбільш близьких за змістом навчальних дис-циплін, для ефективного рішення методичних та організаційних питань забезпечення навчального процесу.

6.6 Кафедра може мати філії (в наукових та проектних організаціях, на експлуатаційних та ре-монтних підприємствах), залучаючи до їх роботи працівників організацій, підприємств та кафедри на умовах сумісництва або погодинної оплати в межах встановлених кафедрі фонду фінансування та штатів.

6.7 Кафедра складає штатний розпис у межах фонду оплати праці (держбюджет, госпдоговірна діяльність та інші надходження), який затверджується ректором (проректором) університету на кож-ний навчальний рік.

6.8 Заміщення посад науково-педагогічних працівників здійснюється за трудовим договором, за контрактом, як особливою формою трудового договору, в тому числі на конкурсній основі у відповідності до “Положення про обрання та прийняття на работу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації” ,затвердженим наказом Міністерства освіти України від 24.12.2002 №744 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003за № 600/7921.

6.9 За кафедрою закріплюються майно та приміщення, в яких організовуються навчальні ауди-торії, кабінети тощо.

Закріплені за кафедрою майно та приміщення є складовою частиною власності університету; вони не можуть бути вилучені або передані іншим підрозділам без погодження з ректором.

6.10. Схема організаційної структури кафедри наведена в Додатку 6.

7. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

7.1 Для реалізації завдань та функцій на кафедрі реалізується ряд процесів, які відносяться до трьох основних груп процесів СМЯ НАУ – процеси менеджменту, процеси вищої освіти та забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ НАУ і спрямовані на виконання основних завдань та функцій кафедри.

7.2 Кафедрою виконуються наступні процеси вищої освіти:

– навчально-виховний процес;

– навчально-методична діяльність;

– проектування та розробка (щодо навчального процесу);

– наукова діяльність.

7.3 Кафедра бере участь у таких процесах вищої освіти, процесах менеджменту та забезпечувальних процесах:

– процеси, пов’язані зі споживачами;

– доуніверситетська підготовка;

 відбір абітурієнтів;

 проектування і розробка;

 навчально-методична діяльність;

 навчально-виховний процес;

– процес працевлаштування випускників;

– внутрішні аудити (в підрозділах НАУ);

– управління персоналом;

– управління інфраструктурою;

– управління виробничим середовищем;

– управління інформаційними ресурсами бібліотеки.

7.4 Кафедра виконує наступні обовязкові процеси менеджменту (в рамках СМЯ):

– управління документацією;

– управління невідповідною продукцією (освітньою послугою);

– коригувальні дії;

– запобіжні дії;

– моніторинг та вимірювання процесів СМЯ.

7.5 Організація навчально-виховного процесу

Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (перелік наведено в Додатку 1) відповідно до мети та головних завдань Полі-тики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.

7.6 Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

– здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

– інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню особистості.

7.7 Навчання на кафедрі здійснюється за такими формами:

– денна;

– післядипломна освіта.

7.8 Організація навчального процесу на кафедрі здійснюється за формами:

– навчальні заняття за видами , практичні, індивідуальні заняття, консультації тощо);

– самостійна робота;

– практична підготовка;

– контрольні заходи.

Опис дій щодо виконання процесів, які реалізує факультет, наведено в Додатку 7.

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1 Результативність роботи кафедри визначається на рівні всієї кафедри та на рівні кожного її співробітника.

8.2 Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань, покладених на кафедру або на кожного її співробітника.

8.3.Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.

8.4. Показники для розрахунку результативності (ефективності)визначаються (переглядаються завідувачем кафедри (співробітниками, відповідальними за напрямки діяльності) з урахуванням по-казників університету у цілому на початку звітного періоду

8.5 Протягом звітного періоду проводиться моніторинг показників результативності (ефектив-ності ) діяльності кафедри та їх аналіз .

8.6 Оцінку результативності процесів виконує завідувач кафедри разом з відповідальним з яко-сті кафедри. На основі цих оцінок формується оцінка результативності кафедри, яка передається до сектору менеджменту якості підготовки фахівців для формування інтегральної оцінки СМЯ універ-ситету.

8.7.При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів виконуються корегувальні та за-побіжні дії.

8.8.Аналіз показників результативності (ефективності) проводиться у встановлений термін. Ви-сновки щодо функціонування структурного підрозділу (процесів та персоналу) доводяться до відома співробітників кафедри.

Додаток 1.

до п.1.1

Додаток 1. Перелік напрямів, спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін кафедри

напрям підготовки
спеціальність
дисципліна
міжнародні відносини
міжнародні економічні відносини


 1. іноземна мова,
 2. іноземна мова спеціальності,
 3. друга іноземна мова,
 4. друга іноземна мова спеціальності,
 5. теорія та практика перекладу другої іноземної мови


міжнародний бізнес


 1. іноземна мова,
 2. іноземна мова спеціальності,
 3. друга іноземна мова,
 4. друга іноземна мова спеціальності,
 5. теорія та практика перекладу другої іноземної мови


міжнародна інформація


 1. іноземна мова,
 2. іноземна мова спеціальності,
 3. друга іноземна мова,
 4. друга іноземна мова спеціальності,
 5. теорія та практика перекладу другої іноземної мови


міжнародне право


 1. іноземна мова,
 2. іноземна мова спеціальності,
 3. друга іноземна мова,
 4. друга іноземна мова спеціальності,
 5. теорія та практика перекладу другої іноземної мови


туризм
туризм


 1. іноземна мова професійного спрямування,
 2. ділова іноземна мова,
 3. ділова іноземна мова за вибором


журналістика
журналістика


 1. іноземна мова,
 2. теорія та практика перекладу другої іноземної мови


Додаток 2.

до п.1.1

Перелік та характеристика напрямів наукової діяльності кафедри

2.1. Держбюджетна тема кафедри «Формування іншомовної компетентності в системі підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів за додатковою спеціальністю «Перекладач у сфері професійної комунікації» »

2.2. Сандовенко І.В.Дисертаційне дослідження на тему: «Професійна підготовка фахівців у сфері ту-ризму в університетах Канади» 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Л.В. Клодель

Додаток 3

до п.8.1.

Узагальнена схема процесів СМЯ НАУ

dsc 0382

Додаток 4

до п.3.16

Узагальнена схема процесів наукової діяльності НАУ

dsc 0382

Додаток 5.

до п.4.7

Схема управління кафедрою

dsc 0382

Додаток 6.

до п.6.10

Схема організаційної структури кафедри

dsc 0382

Додаток 7

до п.7.8

Опис дій в рамках процесів СМЯ, що реалізуються на кафедрі

Д.3.1 Опис дій в рамках “Навчально-виховного процесу” наведено в Положенні про організацію навчального процесу в НАУ за кредитно-модульною системою (СМЯ НАУ П ОНП – 2008) та в Положенні про Управління гуманітарного розвитку (СМЯ НАУ П УГР – 2008).

Д.3.2 Процес ”Навчально-методична діяльність” включає комплекс робіт з розробки та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. До методичного забезпечення відносяться – підручники, навчальні посібники, коспекти лекцій, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, курсових проектів, робіт тощо.

Опис дій в рамках процесу ”Навчально-методична діяльність” наведено в Додатку 3 цього Положення та в Положенні про навчально-методичне Управління (СМЯ НАУ П НМУ – 2008).

Д.3.3 Процес ”Проектування та розробка” (щодо навчального процесу) включає комплекс робіт з розробки ОПП, ОКХ, навчальних та робочих планів спеціальностей, навчальних та робочих програм з дисциплін.

Опис дій в рамках процесу ”Проектування та розробка” наведено в Положенні про навчально-методичне Управління (СМЯ НАУ П НМУ – 2008) та в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П НМВ – 2008).

Д.3.4 Процес ”Наукова діяльність” включає комплекс науково-дослідних робіт в рамках проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Наукова діяльність” наведено в Положенні про науково-дослідну частину НАУ (СМЯ НАУ П НДЧ – 2008).

Д.3.5 ”Процеси, пов’язані зі споживачами” включають комплекс робіт з встановлення зв’язків з роботодавцями, батьками абітуріентів, МОНУ, укладення договорів про співпрацю зі споживачами, виявлення їх вимог для реалізації одного з основних принципів ISO 9000:2000, який сприяє забезпеченню ефективності та результативності СМЯ в університеті.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Процеси, пов’язані зі споживачами” наведено в Додатку 4 цього Положення, в Положенні про навчально-методичне управління (СМЯ НАУ П НМУ – 2008) та в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П НМВ – 2008).

Д.3.6 Процес ”Доуніверситетська підготовка” в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням професійної орієнтації випускників середніх навчальних закладів, участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів серед молоді.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Доуніверситетська підготовка” наведено в Положенні про Інститут доуніверситетської підготовки (СМЯ НАУ П ІДП – 2008).

Д.3.7 Процес ”Відбір абітурієнтів” в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням робіт в приймальній комісії НАУ.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Відбір абітурієнтів” наведено в Положенні про приймальну комісію НАУ (СМЯ НАУ П ПК – 2008).

Д.3.8 ”Процес працевлаштування випускників” включає комплекс робіт зі створення та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей стосовно напрямів підготовки фахівців кафедрою, надання консультаційної допомоги випускникам.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Процес працевлаштування випускників” в Положенні про навчально-методичне Управління (СМЯ НАУ П НМУ – 2008) та в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П НМВ – 2008).

Д.3.9 Процес ”Внутрішні аудити (в підрозділах НАУ)” в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з участю внутрішніх аудиторів, які є в складі кафедри, а також провідних фахівців кафед-ри в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ. Процес ”Внутрішні аудити (в підрозділах НАУ)”стосується кафедри також в частині перевірки кафедри з програми внутрішніх аудитів.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Внутрішні аудити” наведено в Документованої процедурі ”Внутрішні аудити” (СМЯ НАУ ДП 8.2.2. – 2008).

Д.3.10 Процес ”Управління персоналом” включає комплекс робіт з підвищення кваліфікації на-уково-педагогічних працівників кафедри, організації та контролю навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів, звільненням, прийомом на роботу, вивченням, узагальненням та розповсю-дженням досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників, наданням допомоги початкую-чим викладачам в опануванні педагогічною майстерністю.

Порядок виконання дій співробітників кафедри регламентовано відповідними посадовими інструкціями, які є складовою документації СМЯ і знаходяться в справах кафедри.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Управління персоналом” наведено в Положенні про Управління з персоналу та документозабезпечення (СМЯ НАУ П УПД – 2008).

Д.3.11 Процес ”Управління інфраструктурою” в частині, що стосується кафедри, повязаний з обгрунтуванням пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами, забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання, плануванням та реалізацією заходів щодо ефективного використання та зберігання аудиторного фонду та обладнання.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Управління інфраструктурою” наведено в Положеннях про: господарський відділ (СМЯ НАУ П ГВ – 2008), відділ матеріально-технічного забезпечення (СМЯ НАУ П ВМТЗ – 2008), експлуатаційно-технічний відділ (СМЯ НАУ П ЕТВ – 2008) та науково-дослідний інститут ”Інтегрованих телекомунікаційних технологій” (СМЯ НАУ П ІТКТ – 2008).

Д.3.12 Процес ”Управління виробничим середовищем”, що стосується кафедри, пов’язаний з участю в заходах щодо забезпечення сприятливих умов проведення навчального процесу у виробничому середовищі, роботи навчально-допоміжного персоналу в аудиторіях та виробничих приміщеннях.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Управління виробничим середовищем” наведено в Положенні про експлуатаційну службу університету (СМЯ НАУ П ЕС – 2008).

Д.3.13 Процес ”Управління інформаційними ресурсами бібліотеки” в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з формуванням пропозицій для науково-технічної бібліотеки НАУ щодо переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, відслідковуванням забезпеченності навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Управління інформаційними ресурсами бібліотеки” наведено в Положеннях про науково-технічну бібліотеку (СМЯ НАУ П НТБ – 2008), навчально-методичне управління (СМЯ НАУ П НМУ – 2008), управління гуманітарного розвитку (СМЯ НАУ П УГР – 2008), видавництво (СМЯ НАУ П В – 2008).

Д.3.14 Процес ”Управління документацією” на кафедрі, виконується згідно Документованої процедури СМЯ НАУ ДП 4.2.3 ”Управління документацією”.

Перелік документів, що підлягають управлінню на кафедрі наведено в Додатку 3 та відповідає загальному переліку документів СМЯ НАУ РД ”Реєстр документів”. Вид документів наведено в СМЯ НАУ ФД ”Форми документів”.

Д.3.15 Процес ”Управління протоколами” на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 4.2.4 ”Управління протоколами”.

Перелік протоколів, що підлягають управлінню на кафедрі, наведено в Додатку 4 та відповідає загальному переліку документів СМЯ НАУ РД ”Реєстр документів”. Вид документів наведено в СМЯ НАУ ФД ”Форми документів”.

Д.3.16 Процес ”Управління невідповідною продукцією (освітньою послугою)” на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 8.3 ”Управління невідповідною продукцією”.

Д.3.17 Процес ”Коригувальні дії” на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 8.5.2 ”Коригувальні дії”.

Д.3.18 Процес ”Запобіжні дії” на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 8.5.3 ”Запобіжні дії”.

Д.3.19 Процес ”Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ” в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, технологій і нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

Опис дій кафедри в рамках процесу ”Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ” наведено в розділі 8.2.3 Настанови з якості (СМЯ НАУ НЯ 01 – 2008).

Д.3.20 Опис дій (або посилання) в рамках процесів, представлених в п.п.2.1.2, 2.1.3, наведено в Документованій процедурі “Управління процесами” (СМЯ НАУ ДП 7.5.1. – 2008).

Всі процеси, що наведені в п.п. 4.2 – 4.4, виконуються відповідно до Положень за єдиною схемою, що включає визначення входів, виходів, керувальних впливів (нормативних посилань) та ресурсів, необхідних для виконання процесів.